Соціальні комунікації та інформаційна діяльність

6.029.00.04 Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за спеціалізацією соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Освітньо-професійна програма має три практичні лінії: Інформаційна діяльність, Управління документаційними процесами, Бібліотечна та архівна справа.
Набуті компетентності: – основних теорій інформаційної, бібліотечної та архівної справи, теоретико-методологічних підходів; – принципів та механізмів функціювання інформаційних систем та комп’ютерних баз даних; – теоретичних, методологічних та процедурних основ ведення документообігу; – принципів та способів удосконалення діяльності установ у інформаційній, бібліотечній та архівній справі; – методів збору, обробки та аналізу інформації; – технічних функцій адміністрування систем електронного документообігу; – методів інформаційного аналізу, контент-менеджменту, соціальних комунікацій та прогнозування їхнього ефективного розвитку.
– організовувати впровадження новітніх інформаційних технологій на різних рівнях інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності; – брати участь в організації ефективних баз даних інформаційної, бібліотечної та архівної справи та в налагодженні сучасних комунікаційних мереж; – інформаційно-аналітичне забезпечення проблемних ситуацій базової діяльності; – розробляти системи документообігу на основі ділової комунікації організації.
– визначати пріоритетні напрямки розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності установи; – використовувати інформаційні методи аналізу контенту; – брати участь у розробленні пропозицій щодо визначення стратегічних цілей і завдань майбутньої стандартизації та управління якістю інформаційних бібліотечних та архівних ресурсів; – формувати рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень на основі аналітико-синтетичного опрацювання інформації.
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Комова Марія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Тел.: +38 (032) 258-25-95
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є інформаційне, бібліотечне та архівне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств. Рівень професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дозволяє працювати в державному та приватному секторах у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, зокрема: менеджмент інформаційних продуктів та послуг, управління інформацією, PR-технології, керування спільнотами, адміністративний менеджмент, інформаційний консалтинг.