Соціальні комунікації та інформаційна діяльність

6.029.00.04 Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Кваліфікація: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за спеціалізацією соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Освітньо-професійна програма має три практичні лінії: Інформаційна діяльність, Управління документаційними процесами, Бібліотечна та архівна справа.
Набуті компетентності: Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в соціальних комунікаціях та інформаційній діяльності. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність. Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи. Забезпечувати ефективність функціонування документно-комунікаційних систем. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і послуг. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів. Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.
Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань спеціальності, використовуючи відомі методи. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування завдань синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності. Розраховувати, експлуатувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації комп’ютерне та офісне обладнання. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання завдань спеціальності. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу інформаційних систем і їх компонент. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. Виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
Уміння спілкуватись, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України.
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: омова Марія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Тел.: +38 (032) 258-25-95
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є інформаційне, бібліотечне та архівне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств. Рівень професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дозволяє працювати в державному та приватному секторах у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, зокрема: менеджмент інформаційних продуктів та послуг, управління інформацією, PR-технології, керування спільнотами, адміністративний менеджмент, інформаційний консалтинг.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня