Соціологія

6.054.00.00 Соціологія
Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Соціологія»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЕСTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, написання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на поєднанні класичного надбання та сучасних здобутків соціогуманітарних наук, головно соціології, має виражені суспільно-політичний, економічний та соціо-інформаційний складники, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту. Засвоєння планованих освітньою програмою знань та практичних навичок гарантує отримання фахової освіти та професійної підготовки в сфері аналізу соціальних процесів на мікро-, мезо- та макросоціальному рівнях, зокрема соціальних комунікацій та управління. Програма зорієнтована на аналіз прикладних вимірів проблем сучасного суспільства, зокрема, пов’язаних із соціальною комунікацією та соціальними технологіями, вивчення соціальних проблем у поєднанні з можливими версіями їхнього врегулювання, зокрема через практику соціологічного супроводу розробки та реалізації проектів в галузі державного управління та місцевого самоврядування. Освітньо-професійна програма передбачає, зокрема, вивчення предметів, які включені до наступних вибіркових блоків професійної та практичної підготовки: «Соціологічне забезпечення інформаційно-комунікативних технологій» і «Соціологічне забезпечення державного управління та громадянського самоврядування». У межах цих блоків студенти засвоюють ґрунтовні професійні знання та набувають відповідних практичних навичок через вивчення курсів, у яких основна увага звертається на актуальні проблеми сучасного суспільства та технологічні виміри їхнього регулювання із застосуванням арсеналу соціологічних знань. Загальний обсяг освітньо-професійної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 108 кр., цикл професійної та практичної підготовки —132 кр.
Набуті компетентності: • основних соціологічних теорій і теоретико-методологічних підходів; • основних спеціальних та галузевих соціологічних підходів; • принципів і механізмів функціонування соціальних об’єктів та процесів; • теоретичних, методологічних та процедурних основ проведення емпіричних соціологічних досліджень; • методів збору, обробки та аналізу кількісної соціологічної інформації; • методів збору, обробки та аналізу якісної соціологічної інформації;
розробляти програму соціологічного дослідження певного соціального об’єкта; • здійснювати планування, організацію та контроль соціологічних досліджень; • організовувати практичну діяльність дослідницьких груп; • здійснювати аналіз соціальних змін та використання соціальних технологій для управління ними; • опрацьовувати емпіричну соціологічну інформацію статистично-математичними методами, використовуючи відповідне інформаційне забезпечення; • готувати на основі аналізу теоретичних та емпіричних даних аналітичний звіт чи довідку.
• визначати ефективність соціологічних досліджень за результатами аналізу розвитку соціологічних теорій та методико-методологічного забезпечення дослідницького процесу; • використовуючи математичні методи соціологічного аналізу емпіричних даних, перевіряти статистичні гіпотези дослідження для підтвердження або спростування їх; • розробити, спираючись на дані з теоретичних та емпіричних досліджень, конкретні рекомендації соціально-інженерної, соціально-проектної та соціально-технологічної діяльності; • забезпечувати розробку та оцінку соціальних показників, характеристик, нормативів, необхідних для соціального планування та управління;
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: За час навчання передбачено 9 кредитів ЄКТС практичної підготовки, зокрема виробничу практику та практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, що дає можливість не лише освоїти методи роботи, практиковані у соціологічних службах, але і отримати досвід застосування теоретичних знань при регулюванні різного роду соціальних проблем, зокрема у структурах державного управління та громадянського самоврядування.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Школяр Мар’яна Володимирівна
Професійні профілі випускників: Професійний профіль - соціолог Може здійснювати професійну діяльність у сфері управління людськими ресурсами (менеджер з управління персоналом); бізнес-сфері (соціолог-маркетолог); сфері державного управління та місцевого самоврядування (держслужбовець, співробітник органів місцевого самоврядування, радник-експерт в органах державної влади національного, регіонального та місцевого рівня, радник-експерт в органах місцевого самоврядування, експерт із суспільно-політичних питань); політичній сфері (політичний аналітик, політичний консультант, політичний маркетолог, помічник народного депутата, спічрайтер, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); сфері соціальних комунікацій (соціолог, дослідник соціальних комунікацій, фахівець по зв'язках з громадськістю), тощо.
Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Інші особливості програми: Поглиблене вивчення іноземних мов та сучасних інформаційних технологій, які мають застосування при аналізі суспільних процесів; Багаторічна наукова та навчально-методична співпраця з відомими вітчизняними та зарубіжними науковими установами і університетами, серед яких Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Академія гірничо-металургійна в Кракові та Академія військово-морського флоту в Гдині (Польща). Це створює можливість не лише застосовувати у практиці навчання здобутки передових університетів та наукових установ України і зарубіжних країн, але й контактувати із зарубіжними студентами, продовжити навчання за кордоном, відповідно до укладених угод про співробітництво; Можливість обміну науковими здобутками із студентами провідних вітчизняних і зарубіжних університетів на конференції «Соціологія-соціальна робота-регулювання соціальних проблем», яка із 2001 року щорічно проводиться на кафедрі; Можливість проходження практики у одній із відомих вітчизняних соціологічних служб - соціологічній агенції «Фама», заснованої випускниками кафедри.