Соціологія

6.054.00.00 Соціологія
Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Соціологія»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЕСTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, написання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на поєднанні класичного надбання та сучасних здобутків соціогуманітарних наук, головно соціології, має виражені суспільно-політичний, економічний та соціо-інформаційний складники, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту. Засвоєння планованих освітньою програмою знань та практичних навичок гарантує отримання фахової освіти та професійної підготовки в сфері аналізу соціальних процесів на мікро-, мезо- та макросоціальному рівнях, зокрема соціальних комунікацій та управління. Програма зорієнтована на аналіз прикладних вимірів проблем сучасного суспільства, зокрема, пов’язаних із соціальною комунікацією та соціальними технологіями, вивчення соціальних проблем у поєднанні з можливими версіями їхнього врегулювання, зокрема через практику соціологічного супроводу розробки та реалізації проектів в галузі державного управління та місцевого самоврядування. Освітньо-професійна програма передбачає, зокрема, вивчення предметів, які включені до наступних вибіркових блоків професійної та практичної підготовки: «Соціологічне забезпечення інформаційно-комунікативних технологій» і «Соціологічне забезпечення державного управління та громадянського самоврядування». У межах цих блоків студенти засвоюють ґрунтовні професійні знання та набувають відповідних практичних навичок через вивчення курсів, у яких основна увага звертається на актуальні проблеми сучасного суспільства та технологічні виміри їхнього регулювання із застосуванням арсеналу соціологічних знань. Загальний обсяг освітньо-професійної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 108 кр., цикл професійної та практичної підготовки —132 кр.
Набуті компетентності: ЗН1. Наукових принципів та методології досліджень в сфері суспільних відносин, суспільних комунікацій, суспільно-політичних та соціокультурних процесів на регіональному, національному та міжнародному рівнях; ЗН2. Планування і проведення емпіричних досліджень методами кількісної та якісної соціології; ЗН3. Основних теоретичних засад та прикладних завдань соціокультурної експертизи різноманітних програм та проектів у галузі держуправління та місцевого самоврядування; ЗН4. Теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування; ЗН5. Базові знання посадових обов’язків працівників державної служби, органів місцевого самоуправління, науково-дослідницьких установ, принципів етичного кодексу соціолога; ЗН6.Основ інформаційних технологій та охорони праці в галузі.
УМ1. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; УМ2. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей при інтерпретації соціально-політичних подій та соціально-політичних взаємодій в межах конкретного соціуму з врахуванням історичних передумов виникнення та розвитку конкретних ситуацій; УМ3. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у суспільній сфері; УМ4. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення; УМ5. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення фахових завдань з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів; УМ6. Застосувати на практиці соціологічні теорії соціальної комунікації, управління, конфлікту, соціальної диференціації, економіки, політики, культури тощо; УМ7. Розробляти та здійснювати соціологічний супровід проектів у галузі державного управління та місцевого самоврядування, в тому числі за допомогою PR-технологій; УМ8. Здійснювати соціологічну експертизу соціальних, політичних, ідеологічних та ін. проектів з метою їхньої адаптації в управлінській діяльності; УМ9. Реалізовувати практики соціальних технологій у різних сферах суспільного життя; УМ10. Використовувати соціологічні дані в практиці державного управління та самоуправління; УМ11. Застосувати знання для фахового консультування споживачів соціологічної інформації, зокрема надання об’єктивної фахової інформації центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління та бізнесовим структурам з питань, пов’язаних зі сферою суспільних відносин, соціальної політики та суспільних комунікацій; УМ12. Готувати аналітичні довідки для зацікавлених структур, письмові та усні презентації наукового та прикладного змісту.
КОМ1. Здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію; КОМ2. Здатність використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: За час навчання передбачено 9 кредитів ЄКТС практичної підготовки, зокрема виробничу практику та практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, що дає можливість не лише освоїти методи роботи, практиковані у соціологічних службах, але і отримати досвід застосування теоретичних знань при регулюванні різного роду соціальних проблем, зокрема у структурах державного управління та громадянського самоврядування.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Школяр Мар’яна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Тел.: +38 (032) 258-27-10, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/
Професійні профілі випускників: Професійний профіль - соціолог Може здійснювати професійну діяльність у сфері управління людськими ресурсами (менеджер з управління персоналом); бізнес-сфері (соціолог-маркетолог); сфері державного управління та місцевого самоврядування (держслужбовець, співробітник органів місцевого самоврядування, радник-експерт в органах державної влади національного, регіонального та місцевого рівня, радник-експерт в органах місцевого самоврядування, експерт із суспільно-політичних питань); політичній сфері (політичний аналітик, політичний консультант, політичний маркетолог, помічник народного депутата, спічрайтер, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); сфері соціальних комунікацій (соціолог, дослідник соціальних комунікацій, фахівець по зв'язках з громадськістю), тощо.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Поглиблене вивчення іноземних мов та сучасних інформаційних технологій, які мають застосування при аналізі суспільних процесів; Багаторічна наукова та навчально-методична співпраця з відомими вітчизняними та зарубіжними науковими установами і університетами, серед яких Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Академія гірничо-металургійна в Кракові та Академія військово-морського флоту в Гдині (Польща). Це створює можливість не лише застосовувати у практиці навчання здобутки передових університетів та наукових установ України і зарубіжних країн, але й контактувати із зарубіжними студентами, продовжити навчання за кордоном, відповідно до укладених угод про співробітництво; Можливість обміну науковими здобутками із студентами провідних вітчизняних і зарубіжних університетів на конференції «Соціологія-соціальна робота-регулювання соціальних проблем», яка із 2001 року щорічно проводиться на кафедрі; Можливість проходження практики у одній із відомих вітчизняних соціологічних служб - соціологічній агенції «Фама», заснованої випускниками кафедри.