Соціологія та розвиток людських ресурсів

6.054.00.03 Соціологія та розвиток людських ресурсів
Кваліфікація: Бакалавр із соціології
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, написання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Об?єкти вивчення: закономірності функціонування та трансформації особистості, соціальних груп, спільнот і суспільств у їхньому системному взаємозв’язку. Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним соціологічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних задач та практичних проблем соціології і розвитку людських ресурсів. Теоретичний зміст предметної області: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти; соціальні явища та процеси; соціальні практики; соціальні інститути; культура; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях. Методи, методики та технології: методи збору й аналізу соціальної інформації. Інструменти й обладнання: сучасні інформаційні технології (комунікативні, пошукові, аналітичні), спеціалізоване програмне забезпечення. Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на поєднанні класичного надбання та сучасних здобутків соціогуманітарних наук, головно соціології, в аналізі соціальних процесів у сучасному суспільстві та їхньому технологічному забезпеченні, має виражену складову, спрямовану на розвиток людських ресурсів, ринково-дослідницьку і прогностично-аналітичну складову (участь в організації і проведенні маркетингових та соціологічних досліджень), комунікативну складову (участь у створенні ефективної комунікативної інфраструктури організацій різних типів, інформаційній підтримці діяльності політичних, управлінських та ринкових структур), суспільно-політичну, економічну та соціо-інформаційну складові, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту.
Програмні результати навчання: РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН05. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. РН12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: За час навчання передбачено 7,5 кредитів ЄКТС практичної підготовки, зокрема виробничу практику та практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, що дає можливість не лише освоїти методи роботи, практиковані у соціологічних службах, але і отримати досвід застосування теоретичних знань при регулюванні різного роду соціальних проблем, зокрема у структурах державного управління та громадянського самоврядування.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Яцишин Уляна Володимирівна
Професійні профілі випускників: Професійний профіль - соціолог. Може здійснювати професійну діяльність у сфері управління людськими ресурсами (менеджер з управління персоналом); бізнес-сфері (соціолог-маркетолог); сфері державного управління та місцевого самоврядування (держслужбовець, співробітник органів місцевого самоврядування, радник-експерт в органах державної влади національного, регіонального та місцевого рівня, радник-експерт в органах місцевого самоврядування, експерт із суспільно-політичних питань); політичній сфері (політичний аналітик, політичний консультант, політичний маркетолог, помічник народного депутата, спічрайтер, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); сфері соціальних комунікацій (соціолог, дослідник соціальних комунікацій, фахівець по зв'язках з громадськістю), тощо.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері аналізу соціальних процесів на мікро-, мезо- та макросоціальному рівнях, зокрема, соціальних комунікацій та управління політичними, соціоекономічними, соціокультурними процесами й людськими ресурсами. Фахова підготовка спеціалістів із формування та підтримки корпоративної культури, розвитку людського потенціалу, іміджу організацій і лідерів, планування та проведення інформаційних та PR-кампаній, фахівців із забезпечення внутрішньої та зовнішньої комунікації державних, комерційних, громадських організацій, в тім числі із засобами масової інформації. Особливості та відмінності: 1.Орієнтованість на аналіз прикладних вимірів управління людським капіталом в різних сферах сучасного суспільства, головно, пов’язаних із розвитком ресурсів у врегулюванні соціальних проблем. 2.Вивчення соціальних проблем у поєднанні з можливими версіями їхнього врегулювання, зокрема через практику соціологічного супроводу розробки та реалізації проектів в галузі державного управління та місцевого самоврядування, а також через практику реалізації комунікативних програм зв’язків з громадськістю; 3.Багаторічна наукова та навчально-методична співпраця з відомими вітчизняними та зарубіжними науковими установами і університетами, серед яких Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Академія гірничо-металургійна в Кракові, Академія військово-морського флоту в Гдині, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Польща); 4. Забезпечення спеціалізованими базами практики, серед яких відома соціологічна агенція «Фама», створена випускниками кафедри, та Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS.