Соціальна робота

6.231.00.00 Соціальна робота
Кваліфікація: Бакалавр за спеціальністю «Соціальна робота»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Професійна підготовка бакалавра за спеціальністю «Соціальна робота» здійснюється у системі «університет – громада», поєднує спеціалізовану професійну теорію з професійною діяльністю, що засновані на цінностях соціальної роботи, із наголосом на наукових дослідженнях, використанні сучасних здобутків соціогуманітарних наук, головно соціальної роботи; має виражені суспільно-політичний, економічний та соціо-інформаційний складники. Фокус освітньої програми – формування цілісної здорової (на основі холістичного підходу) особистості фахівця загальної практики соціальної роботи, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, творчого розв’язання різного роду соціальних проблем і задоволення потреб клієнтів на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики соціальної роботи, сприяння суспільному розвитку; здатного до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту, навчання на магістерському освітньому рівні
Набуті компетентності: • здатність використовувати знання з напрямів, форм, методів наукових досліджень в галузі соціальної роботи для здійснення професійної діяльності у сфері соціальної роботи, спрямованої на соціальні зміни; • здатність до розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства та прояву соціально-економічних проблем у різних категорій населення; • знання з проведених наукових досліджень в галузі соціальної роботи і соціальних послуг, зайнятості населення; • знання з проведених наукових досліджень в психології, педагогіки, соціальної роботи;
• здатність аналізувати процеси становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи та громади як суб’єктів соціальної роботи; • здатність аналізувати соціальні, правові та політичні умови здійснення соціальної роботи на рівні громади, регіону, держави; • здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію; • здатність використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; • здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців; • здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; • здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; • здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук і професійної сфери; • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; • здатність встановлювати та підтримувати професійні стосунки з клієнтами, з колегами та іншими фахівцями; • здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів; • здатність проводити профілактичні втручання на рівні індивіда, соціальної групи, громади; • здатність захищати права та представляти інтереси клієнтів; • здатність оцінювати результати професійної діяльності та коригувати здійснюване втручання; • здатність ініціювати та просувати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту через збереження здоров’я населення; • здатність підвищувати власну професійну компетентність і сприяти набуттю іншими професійних знань та навичок у сфері соціальної роботи • здатність застосовувати модель самодопомоги, керовану споживачами в громаді, засновану на партнерстві; • здатність надавати психологічну допомогу клієнту і консультування споживачів соціальних послуг • надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання соціальних послуг, соціальної політики
• здатність мотивувати та наснажувати індивідів, групи та громади до розвитку і самостійного розв’язання їхніх проблем;
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 18 кредитів ЄКТС практики, у тому числі 3 кр. – ознайомча, 7,5 кр. – навчальна, 7,5 кр. – за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, а також 16 кредитів практикуму соціальної роботи (ч.1, ч.2)
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант програми – Проскура Володимир Вячеславович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин. Тел.: (032) 258-27-10, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/
Професійні профілі випускників: Державне управління Професійний профіль – консультант в апараті органів державної влади, виконкому (помічник-консультант народного депутата України; консультант в установах державного управління). Професійний профіль – спеціаліст державної служби (спеціаліст, спеціаліст І категорії, спеціаліст ІІ категорії – в Управліннях, відділах у справах сім’ї і молоді, ЦСССДМ, управлінні та відділах кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби). Управління в соціальній сфері Професійний профіль – спеціаліст в соціальних службах (спеціаліст з організації служб соціальної допомоги; спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування; спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів, спеціаліст із прийому громадян) Діяльність у сфері юстиції і правосуддя Професійний профіль – начальник відділення (начальник відділення соціально-психологічної служби виправної (виховної) колонії) Професійний профіль – інспектор (інспектор відділу /групи соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом, інспектор відділу кримінально-виконавчої інспекції в обласних, районних управліннях; старший інспектор з питань підготовки до звільнення; інспектор відділу соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом; інспектор по роботі з неповнолітніми у виправних / виховних колоніях, слідчих ізоляторах). Професійний профіль – вихователь виправно-трудового закладу (старший вихователь, старший вихователь будинку дитини, вихователь будинку дитини, методист – у виховних і виправних колоніях) Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи, соціальний працівник у психіатричних лікарнях, наркологічних лікарнях, лікарнях «Хоспіс», центрах (відділеннях) профілактики і боротьби із ВІЛ/СНІД. Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи в будинку нічного перебування, центрі ресоціалізації наркозалежної молоді (надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання). Професійний профіль – соціальний працівник (у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, дитячому будинку-інтернаті, будинку нічного перебування, центрі реінтеграції бездомних громадян). Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи (у реабілітаційних установах змішаного типу для інвалідів та дітей інвалідів, у центрах обліку бездомних громадян, у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю у спеціалізованих формуваннях ЦСССДМ) Благодійна діяльність Професійний профіль – керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва (фахівець з управління проектами та програмами у сфері нематеріального виробництва, фахівець із соціальної роботи, менеджер проекту і асистент проекту в Благодійних фондах, благодійних товариствах). Діяльність громадських організацій Професійний профіль -- менеджер у соціальній сфері (організатор громадських заходів) Діяльність професійних спілок Професійний профіль – організатор соціально-побутового обслуговування; у профспілкових організаціях на підприємствах.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Наукова та навчально-методична співпраця з провідними вітчизняними (Київський Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Академія праці, соціальних відносин Профспілок України (м.Київ) та зарубіжними науковими установами і університетами (Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Університет Вюрцбурга, Кертін Університет (Австралія). Це створює можливість застосовування у практиці навчання прогресивного педагогічного досвіду, взаємне відвідування студентів, навчання за кордоном, відповідно до укладених угод про співробітництво