Соціальна робота

6.231.00.00 Соціальна робота
Кваліфікація: Бакалавр за спеціальністю «Соціальна робота»
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Професійна підготовка бакалавра за спеціальністю «Соціальна робота» здійснюється у системі «університет – громада», поєднує спеціалізовану професійну теорію з професійною діяльністю, що засновані на цінностях соціальної роботи, із наголосом на наукових дослідженнях, використанні сучасних здобутків соціогуманітарних наук, головно соціальної роботи; має виражені суспільно-політичний, економічний та соціо-інформаційний складники. Фокус освітньої програми – формування цілісної здорової (на основі холістичного підходу) особистості фахівця загальної практики соціальної роботи, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, творчого розв’язання різного роду соціальних проблем і задоволення потреб клієнтів на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики соціальної роботи, сприяння суспільному розвитку; здатного до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту, навчання на магістерському освітньому рівні
Набуті компетентності: • знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного); • знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення; • знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб
• здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів; • здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах; • здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці; • здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах; • здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення; • здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей; • здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту; • Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм; • здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу; • здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад; • здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи; • здатність виявляти і залучати ресурси організацій партнерів з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності; • здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері; • здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи; • здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах
• здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади; • здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 18 кредитів ЄКТС практики, у тому числі 3 кредитів ЄКТС – ознайомча, 7,5 кредитів ЄКТС – навчальна, 7,5 кредитів ЄКТС – за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, а також 16 кредитів ЄКТС практикуму соціальної роботи (ч.1, ч.2)
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант програми – Проскура Володимир Вячеславович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин. Тел.: (032) 258-27-10, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/
Професійні профілі випускників: Державне управління Професійний профіль – консультант в апараті органів державної влади, виконкому (помічник-консультант народного депутата України; консультант в установах державного управління). Професійний профіль – спеціаліст державної служби (спеціаліст, спеціаліст І категорії, спеціаліст ІІ категорії – в Управліннях, відділах у справах сім’ї і молоді, ЦСССДМ, управлінні та відділах кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби). Управління в соціальній сфері Професійний профіль – спеціаліст в соціальних службах (спеціаліст з організації служб соціальної допомоги; спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування; спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів, спеціаліст із прийому громадян) Діяльність у сфері юстиції і правосуддя Професійний профіль – начальник відділення (начальник відділення соціально-психологічної служби виправної (виховної) колонії) Професійний профіль – інспектор (інспектор відділу /групи соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом, інспектор відділу кримінально-виконавчої інспекції в обласних, районних управліннях; старший інспектор з питань підготовки до звільнення; інспектор відділу соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом; інспектор по роботі з неповнолітніми у виправних / виховних колоніях, слідчих ізоляторах). Професійний профіль – вихователь виправно-трудового закладу (старший вихователь, старший вихователь будинку дитини, вихователь будинку дитини, методист – у виховних і виправних колоніях) Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи, соціальний працівник у психіатричних лікарнях, наркологічних лікарнях, лікарнях «Хоспіс», центрах (відділеннях) профілактики і боротьби із ВІЛ/СНІД. Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи в будинку нічного перебування, центрі ресоціалізації наркозалежної молоді (надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання). Професійний профіль – соціальний працівник (у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, дитячому будинку-інтернаті, будинку нічного перебування, центрі реінтеграції бездомних громадян). Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи (у реабілітаційних установах змішаного типу для інвалідів та дітей інвалідів, у центрах обліку бездомних громадян, у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю у спеціалізованих формуваннях ЦСССДМ) Благодійна діяльність Професійний профіль – керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва (фахівець з управління проектами та програмами у сфері нематеріального виробництва, фахівець із соціальної роботи, менеджер проекту і асистент проекту в Благодійних фондах, благодійних товариствах). Діяльність громадських організацій Професійний профіль -- менеджер у соціальній сфері (організатор громадських заходів) Діяльність професійних спілок Професійний профіль – організатор соціально-побутового обслуговування; у профспілкових організаціях на підприємствах.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Наукова та навчально-методична співпраця з провідними вітчизняними (Київський Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Академія праці, соціальних відносин Профспілок України (м.Київ) та зарубіжними науковими установами і університетами (Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Університет Вюрцбурга, Кертін Університет (Австралія). Це створює можливість застосовування у практиці навчання прогресивного педагогічного досвіду, взаємне відвідування студентів, навчання за кордоном, відповідно до укладених угод про співробітництво.