Соціальне забезпечення

6.232.00.00 Соціальне забезпечення
Кваліфікація: Бакалавр з соціального забезпечення
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми написання, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання кваліфікаційного екзамену
Характеристика освітньої програми: Очікуване застосування набутих компетентностей полягають у формуванні цілісної здорової особистості фахівця загальної практики соціального забезпечення, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, до творчого розв’язання різного роду проблем соціального забезпечення і задоволення потреб клієнтів на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики соціального забезпечення, сприяння суспільному розвитку; здатного до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації. Основними принципами соціального забезпечення є: принцип рівних прав щодо соціально-економічного забезпечення, принцип комплексного підходу, принцип короткотермінових та довготермінових аспектів забезпечення, принцип адресності, принцип партнерства та добровільності, принцип гуманності, принцип адміністрування та планування соціальної допомоги, принцип контролю та відповідальності, принцип професійної готовності до практичної діяльності, принцип рівних прав та можливостей, принцип диференціації, принцип термінів забезпечення, принцип гуманності, принцип на засадах деонтології. Серед загальних методів, якими повинен володіти фахівець загальної практики соціального забезпечення є такі: загально філософські, загальнонаукові, спеціальні. Ключовими методами в сфері соціального забезпечення є: соціально-економічні, організаційно-розпорядчі, правові, соціологічно-статистичні, психологічні, діагностичні, індивідуальний та груповий, метод соціального забезпечення в громаді. Фахівець повинен володіти активними та пасивними методиками соціального забезпечення, спеціальними соціальними технологіями як різновидом тактико-оперативного впливу на соціальний об'єкт. Здобувач вищої освіти повинен навчитись використовувати персональні комп’ютери, спеціальні програмні продукти, та бази даних, які застосовуються у професійній діяльності.
Набуті компетентності: •знання в галузі трудових ресурсів та зайнятості населення; •знання механізмів посередництва та представництва інтересів різних соціальних груп, з урахуванням їх потреб; •знання методики дослідження та інтерпретації отриманих результатів, з планування та реалізації заходів з проведення інспектування; •знання методики дослідження та інтерпретації отриманих результатів з планування та реалізації заходів з надання адресної соціальної допомоги; •знання методики дослідження та інтерпретації отриманих результатів з планування та реалізації заходів з страхування; •знання методики індивідуальних обрахунків сукупного доходу, методики індивідуальних обрахунків призначення субсидій, соціальної допомоги мало захищеним категоріям населення, допомоги по безробіттю; •знання методики індивідуальних обрахунків страхових внесків з різних видів страхування; •знання методики інспекційних перевірок в системі соціального захисту населення; •знання правових наслідків нецільового використання коштів соціального призначення; •знання технологій інвестування в соціальне забезпечення.
•використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; •застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; •використовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; •використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги, пенсій; •застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту; •використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; •застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення; •виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; •налагоджувати та підтримувати зв’язки з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; •здійснювати розподіл соціально-економічної допомоги мало захищеним категоріям населення за рахунок ресурсів громадських організацій та галузевих профспілок; •застосовувати нормативно-правову базу в захисті прав та свобод різних соціальних груп населення; •застосовувати нормативно-правову базу страхування в захисті соціальних груп населення; •використання нормативно-правової бази під час проведення інспекційних перевірок; •застосовувати свої знання для фахового консультування споживачів послуг соціального забезпечення; •ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців.
•визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; •здійснювати аналіз та координацію рівня матеріально-економічного захисту різних категорій населення.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з соціального забезпечення є навчальні та кваліфікаційні практики, які проходять в закладах соціального захисту населення, таких як: Департаменти соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду зайнятості України, Фонду соціального страхування України.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доц. к.е.н. Шаповалова Тетяна Вікторівна, доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Тел. +38(032) 258-321-85; +38(032) 258-321-86; +38(098)1197433, Tetiana.V.Shapovalova@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — державне та недержавне пенсійне забезпечення Професійний профіль — соціальний захист людей з інвалідністю Професійний профіль — нарахування та виплата субсидій Професійний профіль — надання пільг та здійснення інших видів соціального захисту Професійний профіль — надання соціальної допомоги у зв’язку з безробіттям.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма передбачає практичну підготовку фахівців в державних і недержавних установах, в функції яких входить соціальне забезпечення населення України. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи та Канади. Окремі елементи програми викладаються англійською мовою.