Соціальне забезпечення

6.232.00.00 Соціальне забезпечення
Кваліфікація: Бакалавр з соціального забезпечення
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання кваліфікаційного екзамену
Характеристика освітньої програми: Програма орієнтована на академічну підготовку та ґрунтується на теоретичних дослідженнях та практичних наукових результатах із врахуванням світового досвіду соціальної роботи та соціального забезпечення, сьогоднішнього стану соціальної сфери України. Акцентує увагу на здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціального забезпечення, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту. Основним фокусом програми є формування цілісної здорової (на основі холістичного підходу) особистості фахівця загальної практики соціального забезпечення, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, до творчого розв’язання різного роду проблем соціального забезпечення і задоволення потреб клієнтів на законодавчо-правовій основі та фактичних даних практики соціального забезпечення, здатного до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації. Унікальністю програми є те, що у здобувачів вищої освіти формуються не тільки компетентності, пов’язані з виконанням професійної діяльності, а й комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних компетентностей, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і, не пов’язані з конкретною сферою, так звані soft skills. Програма передбачає поглиблену практичну підготовку фахівців в державних установах, в функції яких входить соціальне забезпечення населення України.
Набуті компетентності: • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; • знання правових наслідків нецільового використання коштів соціального призначення; • знання методик експертизи якісних відмінностей соціальних явищ, процесів та соціальних структур у суспільстві; • здатність визначати та задовольняти людські і суспільні потреби в соціальній сфері; • здатність управляти процесами допомоги у самовдосконаленні громад шляхом організації колективних дій; • знання методик аналізу соціальних феноменів і процесів, структур і особливостей соціальних відносин, груп, інститутів суспільства; • знання методики дослідження та інтерпретації отриманих результатів з планування та реалізації заходів в соціальному забезпеченні; • здатність до аналізу трудових ресурсів та зайнятості населення; • знання основ міжнародної соціальної роботи, її напрямів та механізмів; • здатність формування суспільно-особистісних відносин; • знання механізмів державного регулювання соціальної сфери; • знання особливості формування соціальних інвестицій в соціальному захисті; • здатність ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в конкретних ситуаціях; • здатність зрозуміти те, чого хочуть люди та дати їм це, використовуючи проникливість, спостережлевість та емпатію; • знання ефективних засобів захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях; • здатність застосування методик дослідження, аналізу та інтерпретації отриманих результатів; • уміння продуктивно спілкуватися з діловими партнерами; • знання сутності та змісту процесів соціального та гуманітарного розвитку соціуму.
• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; • здатність планувати та управляти часом;. • здатність до міжособистісної взаємодії; • здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; • визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; • здатність приймати обґрунтовані рішення; • здатність працювати в команді; • здатність застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей; • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності; • здатність до системного мислення, критики та самокритики; • здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави; • знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення; • здатність діяти соціально відповідально та свідомо; • здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення; • здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; • здатність спілкуватись іноземною мовою на рівні, достатньому для навчання та подальшої професійної діяльності; • здатність консультувати з питань соціального забезпечення різним групам населення, що опинилися у складних життєвих обставинах; • здатність використовувати адміністративно-правові механізми призначення та контролю в системі соціального захисту населення; • здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці; • вміння планування та звітності в системі соціального забезпечення населення; • здатність застосовувати методики індивідуальних обрахунків адресної соціальної допомоги, методики індивідуальних обрахунків призначення субсидій, соціальної допомоги мало захищеним категоріям населення, допомоги по безробіттю; • здатність використовувати методики інспекційних перевірок в системі соціального захисту населення; • здатність до планування та реалізації заходів з проведення моніторингу і інспектування; • здатність до планування та реалізації заходів з надання адресної соціальної допомоги; • здатність оцінювання якості соціальних послуг; • здатність до організації та управління процесами в соціальному забезпеченні; • здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній діяльності; • здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері; • знання методики індивідуальних обрахунків страхових внесків з різних видів страхування; • здатність забезпечувати охорону праці та безпеку життєдіяльності; • здатність до підготовки звітності з пенсійного забезпечення, соціальної допомоги та соціального страхування.
• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Академічна мобільність: Мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з соціального забезпечення є навчальні та кваліфікаційні практики, які проходять в закладах соціального захисту населення, таких як: Департаменти соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду зайнятості України, Фонду соціального страхування України, Управління соціального захисту населення і їхніх структурних підрозділів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доц. к.е.н. Шаповалова Тетяна Вікторівна, доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Тел. +38(032) 258-321-85; +38(032) 258-321-86; +38(098)1197433, Tetiana.V.Shapovalova@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — державне та недержавне пенсійне забезпечення Професійний профіль — соціальний захист людей з інвалідністю Професійний профіль — нарахування та виплата субсидій Професійний профіль — надання пільг та здійснення інших видів соціального захисту Професійний профіль — надання соціальної допомоги у зв’язку з безробіттям
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма передбачає практичну підготовку фахівців в державних і недержавних установах, в функції яких входить соціальне забезпечення населення України. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи та Канади. Окремі елементи програми викладаються англійською мовою.