Соціальне забезпечення

6.232.00.00 Соціальне забезпечення
Кваліфікація: Бакалавр з соціального забезпечення
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми написання, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання кваліфікаційного екзамену
Характеристика освітньої програми: Очікуване застосування набутих компетентностей полягають у формуванні цілісної здорової особистості фахівця загальної практики соціального забезпечення, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, до творчого розв’язання різного роду проблем соціального забезпечення і задоволення потреб клієнтів на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики соціального забезпечення, сприяння суспільному розвитку; здатного до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації. Основними принципами соціального забезпечення є: принцип рівних прав щодо соціально-економічного забезпечення, принцип комплексного підходу, принцип короткотермінових та довготермінових аспектів забезпечення, принцип адресності, принцип партнерства та добровільності, принцип гуманності, принцип адміністрування та планування соціальної допомоги, принцип контролю та відповідальності, принцип професійної готовності до практичної діяльності, принцип рівних прав та можливостей, принцип диференціації, принцип термінів забезпечення, принцип гуманності, принцип на засадах деонтології. Серед загальних методів, якими повинен володіти фахівець загальної практики соціального забезпечення є такі: загально філософські, загальнонаукові, спеціальні. Ключовими методами в сфері соціального забезпечення є: соціально-економічні, організаційно-розпорядчі, правові, соціологічно-статистичні, психологічні, діагностичні, індивідуальний та груповий, метод соціального забезпечення в громаді. Фахівець повинен володіти активними та пасивними методиками соціального забезпечення, спеціальними соціальними технологіями як різновидом тактико-оперативного впливу на соціальний об'єкт. Здобувач вищої освіти повинен навчитись використовувати персональні комп’ютери, спеціальні програмні продукти, та бази даних, які застосовуються у професійній діяльності.
Програмні результати навчання: Використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги,пенсій; Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту; Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення; Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення; Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки; Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення; Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги; Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців; Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей. Розробляти регламентуючу документацію з соціального забезпечення, страхування, зайнятості, тощо; Розробляти заходи з вдосконалення системи соціального захисту; Визначати головні напрями співпраці державних установ та громадських організацій; Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; Аналізувати стан справ, виявляти причини недоліків та зривів планових заходів; Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сферісоціального забезпечення, спрямованої на соціально - економічні зміни; Застосовувати свої знання для фахового консультування споживачів послуг соціального забезпечення; Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики; Надавати інформаційну та нормативно-правову допомогу громадським організаціям, щодо формування соціальних проектів, що фінансуються з регіональних і місцевих бюджетів; Визначати зміст співпраці з антикорупційними органами для усунення соціальних передумов корупції, причин та умов корупційних діянь; Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин; Дотримуватись чинного законодавства України при виконанні службових обов’язків у роботі з різними соціальними групами населення та окремими громадянами, не порушувати права та інтереси юридичних осіб. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук. Здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію; Інформувати громадськість про соціально-економічні ініціативи та програми, що запроваджуються на рівні держави, області, регіону; Здатність визначати соціальну спрямованість громадських організацій, мотивацію їх діяльності; Здатність до використання різноманітних методів для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з соціального забезпечення є навчальні та кваліфікаційні практики, які проходять в закладах соціального захисту населення, таких як: Департаменти соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду зайнятості України, Фонду соціального страхування України.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доц. к.е.н. Шаповалова Тетяна Вікторівна, доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Тел. +38(032) 258-321-85; +38(032) 258-321-86; +38(098)1197433, Tetiana.V.Shapovalova@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — державне та недержавне пенсійне забезпечення Професійний профіль — соціальний захист людей з інвалідністю Професійний профіль — нарахування та виплата субсидій Професійний профіль — надання пільг та здійснення інших видів соціального захисту Професійний профіль — надання соціальної допомоги у зв’язку з безробіттям.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма передбачає практичну підготовку фахівців в державних і недержавних установах, в функції яких входить соціальне забезпечення населення України. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи та Канади. Окремі елементи програми викладаються англійською мовою.