Міжнародні відносини

6.291.00.01 Міжнародні відносини
Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання кваліфікаційного екзамену на засіданні Екзаменаційної комісії.
Характеристика освітньої програми: У результаті засвоєння програми студенти отримують ґрунтовні знання з теорії і методології дослідження міжнародних відносин та світової політики, основ міжнародного права та міжнародних економічних відносин, специфіки діяльності міжнародних організацій, форм та взаємодій міжнародних акторів (співпраці та конфліктів на міжнародній арені), дипломатичної і консульської служби, дипломатичного етикету та протоколу у міжнародних відносинах, політології, історії політичних вчень, країнознавства, а також специфіки та векторів зовнішньої політики України.Студенти також отримують ґрунтовні професійні знання та практичні навички через вивчення історії міжнародних відносин, основних ідей, концепцій і теорій міжнародних відносин, тенденцій міжнародних взаємодій, зокрема регіоналістики, глобалізації та глобальних проблем сучасності, актуальних напрямів зовнішньої політики країн світу (Західна, Центральна та Східна Європа, Росія та країн СНД, Азія та Африка, Північна та Латинська Америки), а також набувають навичок зіставлення політичних систем цих країн. Особлива увага надається вивченню інтеграційних процесів різного рівня, у тому числі функціонуванню Європейського Союзу. Також студенти засвоюють інформаційно-комунікативні техніки та засади громадської дипломатії у міжнародних відносинах. Окрім цього студенти продовжують ґрунтовне вивчення декількох іноземних мов, у тому числі теорії та практики перекладу (зокрема, переклад конференцій та бізнес переклад).
Програмні результати навчання: - здатність продемонструвати базові знання, що стосуються сучасного стану середовища міжнародних відносин (правового, економічного, інформаційного), суспільно-політичних та соціокультурних процесів на національному та міжнародному рівнях; - здатність продемонструвати базові знання посадових обов’язків працівників дипломатичної та консульської служби, правил дипломатичного протоколу та етикету; - здатність продемонструвати знання та розуміння вузькоспеціалізованих аспектів історичного розвитку системи міжнародних відносин, місця України в сучасних інтеграційних процесах у місцевому, регіональному та глобальному контекстах; - здатність продемонструвати базові знання та розуміння наукових принципів та методології досліджень в сфері міжнародних відносин; - уміння обґрунтовувати та пояснювати актуальні процеси у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики на глобальному та регіональному рівнях; - уміння аналізувати, систематизувати та визначати пріоритети співпраці України з іншими державами та міжнародними організаціями; - здатність застосовувати свої знання та навички для здійснення професійної діяльності у сфері зовнішньої політики, дипломатії та державного управління; - здатність застосовувати свої знання та навички для консультування громадян з питань дипломатичних і консульських відносин, різноманітних аспектів співпраці України з іншими державами та міжнародними організаціями; - здатність надавати об’єктивну фахову інформацію представникам центральних та місцевих органів державної влади з питань, пов’язаних зі сферою міжнародних відносин, зовнішньої політики; - вміння готувати службові документи для дипломатичних установ та інших структур, письмові та усні презентації наукового та практичного змісту; - здатність вільно використовувати іноземні мови в практичній діяльності за спеціальністю, вільно проводити прямий і зворотний переклад документів з іноземних мов; - уміння здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання задач спеціальності, знання основ інформаційних технологій; - вміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - здатність використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; - здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети із дотриманням вимог професійної етики; - здатність застосовувати творчі здібності при інтерпретації подій на глобальному, регіональному та локальному рівнях з врахуванням історичних передумов виникнення та розвитку конкретних ситуацій у сфері міжнародних відносин, взаємодій України з іншими державами світу; - здатність у комунікаціях обстоювати національні інтереси України, вміти поєднувати гуманістичну, соціально відповідальну та патріотичну позицію; - уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; - уміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; - здатність поєднувати теорію та практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань, відповідно до новітніх етапів розвитку теорії міжнародних відносин, формулювання нових політологічних концепцій та бачень розвитку міжнародної системи.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 6 кредитів ЄКТС практики – перекладацької та за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант програми – Ільницька Уляна Вікторівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин. Тел.: (032) 258-21-89, Веб-сайт: http://old.lp.edu.ua/index.php?id=1615
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є система дій та правил у правових, політичних, економічних та інформаційних відносинах між державами. Рівень професійної підготовки студентів спеціалізації «Міжнародні відносини» дозволяє працювати на посадах аташе, дипломатичного кур’єра, дипломатичного агента, помічника експерта із зовнішньополітичних питань, помічника політичного оглядача, спеціаліста ІІІ категорії тощо. Професійний профіль – аташе. Займається професійною діяльністю в межах посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, в тому числі Міністерства закордонних справ України. Спеціалізується на військових, військово-повітряних, військо-морських, торгових, фінансових питаннях та питаннях преси. Професійний профіль – дипломатичний кур’єр. Спеціалізується на доставці дипломатичної пошти. Професійний профіль – дипломатичний агент. Є главою представництва або членом дипломатичного персоналу представництва. Професійний профіль – помічник експерта із зовнішньополітичних питань, помічник політичного оглядача. Займається пошуком, наданням інформації (суспільно-політичної, економічної, соціокультурної), консультативною та аналітичною діяльністю з суспільно-політичних питань. Професійний профіль – спеціаліст ІІІ категорії. Займається професійною діяльність на посадах заступників керівників структурних підрозділів, завідуючих секторами, головних спеціалістів, експертів, консультантів органів державної влади та місцевого самоврядування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Особливістю програми є ґрунтовне вивчення двох іноземних мов на рівні В2 або еквівалентному до нього сертифікату.