Управління культурною спадщиною та культурним туризмом

8.027.00.03 Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Кваліфікація: Магістр з музеєзнавства, пам’яткознавства за спеціалізацією «Управління культурною спадщиною та культурним туризмом»
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи. Навчальні дисципліни: 60; Практика: 9; Виконання та захист магістерської роботи: 21
Характеристика освітньої програми: Метою програми є навчання представників органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, людей, які працюють в області культури, стратегії і розвитку, особливостям управління місцевою історичною спадщиною як ресурсу та розвитку культурного туризму в регіоні. Після завершення навчання студенти будуть здатні продукувати принципово нові підходи до культурного розвитку через історичну спадщину та культурний туризм. Нова освітня програма спрямована на поєднання переваг класичної гуманітарної освіти з бізнес-потребами органів місцевого самоврядування та туристичної галузі, розширення сфери працевлаштування випускників випускової спеціальності. Основу професійної підготовки студентів складає цикл обов’язкових дисциплін, вивчення яких закладає основи майбутньої професійної майстерності. В першу чергу, це низка нормативних дисциплін із менеджменту культурної спадщини і культурного туризму в Україні та світі, які дають можливість сформувати компетентності у сфері культурного потенціалу регіонів, особливостей, шляхів становлення та перспектив культурного туризму. Окремий блок дисциплін зі стратегій розвитку та управління культурною спадщиною дозволить студентам зрозуміти, як використовувати цей ресурс для розвитку ОТГ, навчитися розробляти та реалізовувати грантові заявки відповідного змісту, доопрацьовувати свої ідеї до рівня повноцінних проєктних заявок.
Набуті компетентності: ЗН 1. Знати та застосовувати методи і технології менеджменту та маркетингу в музейній та пам’яткоохоронній справі. ЗН 2. Знати та застосовувати сучасні технології інтерпретації та актуалізації історико-культурної та природної спадщини. ЗН 3. Знати основні практики оцифрування та інших форм віртуального доступу до культурної спадщини. ЗН 4. Знати зміст основних дискусій щодо поняття «культурна спадщина» у сучасному світі, зосереджуючись на питаннях ідентичності, власності, комерціалізації, прав меншин.
УМ 1. Розуміти проблеми збереження, інтерпретації та використання історико-культурної спадщини, оцінювати та аналізувати поточний стан і ключові тенденції розвитку музейної та пам’яткоохоронної галузі у цілому. УМ 2. Застосовувати ефективні методи та технології проектування та модернізації музейних і пам’яткоохоронних установ відповідно до вимог споживачів і законодавства, чинних стандартів та технічних умов. УМ 3. Обґрунтовувати і створювати нові та модернізувати існуючі експозиції, виставки, екскурсійно-туристичні маршрути тощо. УМ 4. Ефективно використовувати інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності. УМ 5. Здійснювати стратегічне музейне планування в умовах ринкової динаміки та конкуренції. УМ 6. Інтегрувати в соціальний і економічний сектор (ревіталізувати) історико-культурне середовище як ресурс розвитку місцевих громад. УМ 7. Розробляти інноваційні продукти на внутрішньому та зовнішньому ринках культурних послуг. УМ 8. Розробляти проекти з музеєфікації об’єктів історико-культурної та природної спадщини. УМ 9. Аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані із управлінням культурною спадщиною та культурним туризмом, і забезпечувати їх реалізацію УМ 10. Аналізувати новітні практики популяризації культурного туризму на різних рівнях; УМ 11. Розуміти особливості реалізації соціологічних досліджень у сфері культурної спадщини. УМ 12. Працювати над проєктами по залученню громади до сфери культурної спадщини та розвитку культурного туризму; УМ.13. Генерувати та втілювати проекти по діджиталізації об’єктів культурної спадщини. УМ 14. Розробляти концепції музейних закладів, брендів і проектів з використання історико-культурної та природної спадщини.
КОМ 1. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, презентувати та обговорювати результати досліджень, інновацій, проектів тощо. КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів комунікації, зокрема сучасних інформаційних технологій для сфери ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях
Керівник освітньої програми, контактна особа: Іван Ярославович Хома
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня