Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8.029.00.01 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Кваліфікація: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Культура і мистецтво
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні Екзаменаційної комісії
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Освітньо-професійна програма має три практичні лінії: Інформаційна діяльність, Управління документаційними процесами, Бібліотечна та архівна справа.
Набуті компетентності: – методології забезпечення координації внутрішньої управлінської діяльності в інформаційній, бібліотечній та архівній справі; – методів і технологій функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень; – методології добору та опрацювання інформації для керівника, підготовки проектів рішень; – методик аналітико-синтетичного опрацювання документів; – принципів організації та регулювання діяльності керівника; – методик ведення встановленої документації; – методів і технологій електронного документообігу.
– інформаційно-аналітичне забезпечення базової діяльності в інформаційній, бібліотечній та архівній справі; – розроблення документів для інформаційного забезпечення управлінських рішень; – визначення перспективних напрямків інформаційної діяльності установи, обгрунтування складу і структури документно-інформаційних систем з урахуванням змісту інформаційних потреб їх користувачів; – розроблення раціональних схем організації діяльності установи; – здійснення моніторингу внутрішнього інформаційного середовища установи з метою контролю за змінами процесу базової діяльності.
– здатність використовувати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації, вдосконалення процесів інформаційної, бібліотечної та архівної справи; – здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для аналізу документної інформації для виявлення релевантних відомостей; – здатність здійснювати диференціацію і спеціалізацію документних фондів відповідно до інформаційних потреб користувачів; – здатність володіти методикою підготовки вторинних документів різних видів та формування впорядкованих масивів вторинних документів; – здатність готувати науково-обґрунтованих варіантів цілеспрямованої зміни та розвитку електронного документообігу.
Академічна мобільність:
Практика/стажування: За час навчання в магістратурі заплановано 9 кредитів ЄКТС практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є інформаційне, бібліотечне та архівне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств. Рівень професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дозволяє працювати в державному та приватному секторах у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, зокрема: менеджмент інформаційних продуктів та послуг, управління інформацією, PR-технології, керування спільнотами, адміністративний менеджмент, інформаційний консалтинг.
Доступ до подальшого навчання: Навчання в аспірантурі
Інші особливості програми: