Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8.029.00.01 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Кваліфікація: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні Екзаменаційної комісії
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Освітньо-професійна програма має дві практичні лінії: інформаційний менеджмент; управління бібліотеками та архівами.
Набуті компетентності: – Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог. – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. – Здатність генерувати нові ідеї (креативність). – Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. – Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. – Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. – Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
– Здатність до формування ефективної системи управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю. – Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних. – Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності. – Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації. – Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу інформаційних потоків та масивів. – Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа. – Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових принципів та методів архівознавства та бібліотекознавства, стратегії, моделі, стандарти та методи розвитку й адміністрування бібліотечних та архівних систем. – Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування власної науково-педагогічної діяльності. – Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ. – Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними проектами. – Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів. – Здатність здійснювати інформаційний моніторинг.
– Здатність підтримувати ділову комунікацію і використовувати ресурси соціальних комунікацій в мережі INTERNET – Здатність реалізовувати маркетингові технології інформаційних продуктів і послуг – Здатність застосовувати технології інформаційного менеджменту, документних комунікацій в соціальних системах – Здатність впроваджувати сучасні теорії з інформатики, бібліотекознавства та архівознавства – Здатність застосовувати технології інформаційної діяльності в органах державної влади та управління – Здатність реалізовувати управління якістю менеджменту бібліотечних та архівних установ
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: За час навчання в магістратурі заплановано 9 кредитів ЄКТС практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Марковець Олександр Вікторович, +38 (032) 258-25-95
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності магістра зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є інформаційне, бібліотечне та архівне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств. Рівень професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дозволяє працювати в державному та приватному секторах у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, зокрема: менеджмент інформаційних продуктів та послуг, управління інформацією, PR-технології, керування спільнотами, адміністративний менеджмент, інформаційний консалтинг.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня