Соціологія

8.054.00.01 Соціологія
Кваліфікація: Магістр за спеціальністю «Соціологія»
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, написання та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Об’єкти вивчення: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи, спільноти та суспільства; соціальні явища та процеси; громадська думка; культура; соціальні інститути; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях. Теоретичний зміст: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти; соціальні явища та процеси; соціальні практики; соціальні інститути; культура; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях. Методи, методики та технології: сучасні методи збору, обробки й аналізу соціологічної інформації, методики діагностики, експертизи та прогнозування, інформаційно-комунікативні технології для вирішення завдань професійної діяльності. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні технології (комунікаційні, пошукові, аналітичні).
Набуті компетентності: Здатність до розуміння, аналізу та інтерпретації суспільних подій, структур і процесів, дій різних соціальних акторів та їх взаємодій на локальному, регіональному та глобальному рівнях і на цій основі вміння самостійно формулювати, аналізувати і розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру методами соціології, що передбачає проведення досліджень та характеризується невизначеністю умов і вимог. Здатність застосовувати знання і навики у практичних ситуаціях; Здатність до наукової роботи, проведення досліджень на відповідному рівні; Здатність спілкуватися іноземною мовою за професійним спрямуванням; Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності; Здатність працювати в міжнародному контексті. Здатність діяти соціально відповідально, виявляти громадянську свідомість, усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем
Здатність застосовувати знання теоретико-методологічного та емпіричного характеру для опису й пояснення соціальних явищ і процесів; Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні проблеми українського суспільства та світової спільноти; Здатність проектувати соціальні дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню методологію; Здатність до проведення самостійних досліджень в області соціології, інтерпретації та впровадження їхніх результатів; Здатність аналізувати та презентувати емпіричні дані з використанням сучасних методів українською та іноземними мовами; Здатність готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень, опрацьовувати обґрунтовані рекомендації соціотехнічного характеру на основі результатів проведеного емпіричного дослідження; Здатність до розуміння завдань соціологічних служб в сучасних організаціях та їх виконання; Здатність до планування та забезпечення функціювання соціологічних служб в громадських та бізнесових структурах; Здатність розробляти, та оцінювати соціальні проекти та програми, управляти їхньою реалізацією, прогнозувати їх можливі ризики; Здатність до критичного аналізу та інтерпретації результатів наукових досліджень в галузі суспільних та гуманітарних наук, емпіричної інформації із використанням можливостей сучасної соціологічної теорії; Здатність до фахового спілкування, комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері соціології, співпраці з європейськими та євроатлантичними інституціями Здатність до застосування базових навичок дискурс-аналітичних процедур на прикладах текстів різних жанрів та тематики. Здатність використовувати характеристики сучасних комунікативних мереж у професійній діяльності; Здатність до аналізу особливостей комунікацій в ситуаціях ризику та їх використання у фаховій роботі; Здатність до застосування основних методів комунікативного менеджменту в ситуаціях ризику. Здатність застосовувати основні методи аналізу соціологічних даних, зокрема отриманих в результаті теоретико-методологічних та емпіричних досліджень, в управлінській діяльності; Здатність застосовувати у практиці публічного управління знання про соціальні комунікації; Здатність брати участь в роботі соціологічної служби у державних установах; Здатність застосовувати дані соціологічних досліджень для забезпечення роботи державних устав, виконання їх функцій.
Застосовувати базові навички викладання соціології у навчальних закладах, а також у просвітницькій роботі; Аналізувати, пояснювати та прогнозувати актуальні процеси у суспільній сфері, на основі вміння інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; Системно та критично мислити, застосовувати творчі здібності для формування нових ідей, відкриття нових евристичних можливостей; Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення; Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для розв’язання проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; Вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів; Застосовувати знання PR-технологій у практичній діяльності; Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень, зокрема методами кількісної та якісної соціології; Застосовувати навички прогнозування та регулювання соціальних проблем, зокрема із застосуванням інноваційних методів; На практиці застосовувати навички інформаційних технологій, необхідні для фахової роботи; Застосовувати базові навички фахового консультування споживачів соціологічної інформації.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 16,5 кредитів ЄКТС практики, у тому числі 6 кредити ЄКТС – асистентська (педагогічна) практика, 10,5 кредитів ЄКТС – практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант програми – Савка Віктор Євгенович, канд. соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Тел.: (032) 258-27-10, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/
Професійні профілі випускників: Можливі сфери зайнятості, пов’язані із освітнім напрямом: політика; державне управління та громадське самоуправління; управління людськими ресурсами; соціальна безпека; інформаційно-комунікативна; соціальна, бізнес; освіта; наука.
Доступ до подальшого навчання: Програми підготовки доктора філософії зі спеціальностей «Соціологія», а також інші програми підготовки доктора філософії в галузі «Соціальні та поведінкові науки» із психології, соціології, політології
Інші особливості програми: Орієнтованість на аналіз прикладних проблем сучасного суспільства; Вивчення соціальних проблем у поєднанні з можливими версіями їхнього врегулювання, зокрема через практику соціологічного супроводу розробки та реалізації проектів в галузі державного управління та місцевого самоврядування; Поглиблена участь магістрів у науково-дослідницькій роботі; Багаторічна наукова та навчально-методична співпраця з відомими вітчизняними та зарубіжними науковими установами і університетами, серед яких Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Академія гірничо-металургійна в Кракові та Академія військово-морського флоту в Гдині (Польща).