Соціологія

8.054.00.01 Соціологія
Кваліфікація: Магістр з соціології
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, написання та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Об’єкти вивчення: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи, спільноти та суспільства; соціальні явища та процеси; громадська думка; культура; соціальні інститути; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях. Теоретичний зміст: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти; соціальні явища та процеси; соціальні практики; соціальні інститути; культура; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях. Методи, методики та технології: сучасні методи збору, обробки й аналізу соціологічної інформації, методики діагностики, експертизи та прогнозування, інформаційно-комунікативні технології для вирішення завдань професійної діяльності. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні технології (комунікаційні, пошукові, аналітичні).
Набуті компетентності: 1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. 2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.
1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. 2. Використання іноземних мов у професійній діяльності.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 16,5 кредитів ЄКТС практики, у тому числі 6 кредити ЄКТС – асистентська (педагогічна) практика, 10,5 кредитів ЄКТС – практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант програми – Савка Віктор Євгенович, канд. соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Тел.: (032) 258-27-10, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/
Професійні профілі випускників: Можливі сфери зайнятості, пов’язані із освітнім напрямом: політика; державне управління та громадське самоуправління; управління людськими ресурсами; соціальна безпека; інформаційно-комунікативна; соціальна, бізнес; освіта; наука.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Орієнтованість на аналіз прикладних проблем сучасного суспільства; Вивчення соціальних проблем у поєднанні з можливими версіями їхнього врегулювання, зокрема через практику соціологічного супроводу розробки та реалізації проектів в галузі державного управління та місцевого самоврядування; Поглиблена участь магістрів у науково-дослідницькій роботі; Багаторічна наукова та навчально-методична співпраця з відомими вітчизняними та зарубіжними науковими установами і університетами, серед яких Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Академія гірничо-металургійна в Кракові та Академія військово-морського флоту в Гдині (Польща).