Соціологія

8.054.01 Соціологія
Кваліфікація: Магістр за спеціальністю «Соціологія»
Рік вступу: 2016
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, написання та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на поєднанні класичного надбання та сучасних здобутків соціогуманітарних наук, головно соціології, має виражені суспільно-політичний, економічний та соціо-інформаційний складники, орієнтує на подальшу освіту на третьому (докторському) рівні вищої освіти та фахову самоосвіту. Студенто-центричне проблемно-орієнтоване навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації із викладачами, навчання через практику, обов’язкове залучення до наукової роботи. Заняття проводяться із використанням сучасного обладнання, в т.ч. мультимедійного, і спеціального програмного забезпечення, зокрема OpenOffice.org, Mozilla Firefox, Filezilla, Putty, Windows, а також професійних програм, які використовуються в опрацюванні соціологічних даних: SPSS, SAS, ВМОР, ОСА та інших.
Набуті компетентності: - фундаментальні знання принципів та методології наукових досліджень в сфері суспільних відносин, суспільних комунікацій, суспільно-політичних та соціокультурних процесів на регіональному, національному та міжнародному рівнях; - фундаментальні знання у галузі планування і проведення емпіричних досліджень методами кількісної та якісної соціології; - знання можливостей соціотехнічних технологій, зокрема в галузі управління, регулювання актуальних суспільних проблем та комунікації; - знання педагогічних методик викладання соціогуманітарних наук; - знання посадових обов’язків працівників державної служби, органів місцевого самоуправління, науково-дослідницьких та навчальних установ; - знання інформаційних технологій та охорони праці в галузі, необхідні для фахової роботи.
- моделювати, аналізувати та пояснювати актуальні процеси у суспільній сфері; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів; - здатність до застосування положень етичного кодексу соціолога у практичній діяльності; - базові навички принципів та методології наукових досліджень в сфері суспільних відносин, суспільних комунікацій, суспільно-політичних та соціокультурних процесів на регіональному, національному та міжнародному рівнях; - базові навички практичного планування і проведення емпіричних досліджень методами кількісної та якісної соціології; - навички соціотехнічного характеру в галузі управління, регулювання суспільних проблем, соціоінформаційних технологій, зокрема PR; - навички практичного застосування інформаційних технологій, необхідні для фахової роботи; - базові навички фахового консультування споживачів соціологічної інформації; - базові навички викладання соціології у навчальних закладах; - навички практичного застосування знань у галузі охорони праці в галузі; - базові навички фахової комунікації, необхідні для пошуку та аналізу наукової інформації; - базові навики фахової комунікації при проведенні наукових заходів (конференції, симпозіуми тощо); - базові навики оформлення наукових публікацій; - базові навики оформлення звітів про проведення емпіричних, прикладних досліджень; - базові навики опрацювання практичних рекомендацій соціотехнічного характеру; - навики застосування у фахових комунікаціях сучасних мультимедійних технологій; - базові навики самостійної науково-дослідницької роботи; - базові навики науково-дослідницької роботи у змішаних командах фахівців; - базові навики педагогічної та просвітницької роботи.
- системно та критично мислити, застосовувати творчі здібності для формування нових ідей, відкриття нових евристичних можливостей; - критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливими складовими підготовки магістрів з соціології є асистентська практика та практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Перша з них формує необхідні компетентності в галузі методики викладання соціологічних дисциплін, а друга фахові компетентності у галузі самостійного планування та проведення наукових досліджень, планування адекватних ситуації соціотехнологічних заходів та захисту отриманих результатів. Практики проходять під керівництвом викладачів кафедри у структурах Національного університету «Львівська політехніка» (асистентська) та науково-дослідницьких установах, аналітичних центрах (практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи).
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доцент, кандидат соціологічних наук Савка Віктор Євгенович; e-mail savka123@ukr.net
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — соціологія Володіючи соціологічним способом мислення, випускник магістерської програми здатен до опису та пояснення соціальної дійсності, розуміння закономірностей людської взаємодії та неоднозначності інтерпретацій соціальних явищ, має навички аналітичної роботи із соціальною інформацією. Набуті компетентності можуть бути застосовані в дослідницькій, управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних полях. Випускник придатний до будь-яких видів зайнятості, що вимагають аналітичної роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, управління соціальними відносинами та процесами.
Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Інші особливості програми: Поглиблене вивчення іноземних мов та сучасних інформаційних технологій, які мають застосування при аналізі суспільних процесів; Багаторічна наукова та навчально-методична співпраця з відомими вітчизняними та зарубіжними науковими установами і університетами, серед яких Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Академія гірничо-металургійна в Кракові та Академія військово-морського флоту в Гдині (Польща). Це створює можливість не лише застосовувати у практиці навчання здобутки передових університетів та наукових установ України і зарубіжних країн, але й контактувати із зарубіжними студентами, продовжити навчання за кордоном, відповідно до укладених угод про співробітництво; Можливість обміну науковими здобутками із студентами провідних вітчизняних і зарубіжних університетів на конференції «Соціологія-соціальна робота-регулювання соціальних проблем», яка із 2001 року щорічно проводиться на кафедрі; Можливість проходження практики у одній із відомих вітчизняних соціологічних служб - соціологічній агенції «Фама», заснованої випускниками кафедри.