Соціальна робота

8.231.00.01 Соціальна робота
Кваліфікація: Магістр з соціальної роботи
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Об’єкти вивчення: соціальний добробут населення, детермінанти, що на нього впливають; організаційна, управлінська, експертна, контрольно-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у соціальній сфері. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог Теоретичний зміст: поняття, концепції, принципи соціального розвитку особи і громад та їх використання для пояснення закономірностей соціальних процесів, соціального захисту й надання допомоги вразливим групам населення. Методи, методики та технології: методи і технології збирання, обробки та інтерпретації результатів дослідження у соціальній сфері та сфері наукового дослідження. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в соціальній сфері та в сфері наукового дослідження.
Набуті компетентності: - Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. - Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження. - Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. - Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. - Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики.
- Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. - Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. - Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних. - Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово. - Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні. - Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок. - Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. - Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології.
- Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості. - Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання. - Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.
Академічна мобільність: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.
Практика/стажування: Програма передбачає 12 кредитів ЄКТС практики, у тому числі 3 кредити ЄКТС – педагогічна практика, 9 кредитів ЄКТС – практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант програми – Ставкова Софія Георгіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Тел.: (032) 258-31-86, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/
Професійні профілі випускників: Державне управління Професійний профіль – консультант в апараті органів державної влади, виконкому (помічник-консультант народного депутата України; консультант в установах державного управління). Професійний профіль – спеціаліст державної служби (спеціаліст, спеціаліст І категорії, спеціаліст ІІ категорії – в Управліннях, відділах у справах сім’ї і молоді, ЦСССДМ, управлінні та відділах кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби). Управління в соціальній сфері Професійний профіль – спеціаліст в соціальних службах (спеціаліст з організації служб соціальної допомоги; спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування; спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів, спеціаліст із прийому громадян). Діяльність у сфері юстиції і правосуддя Професійний профіль – начальник відділення (начальник відділення соціально-психологічної служби виправної (виховної) колонії). Професійний профіль – інспектор (інспектор відділу /групи соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом, інспектор відділу кримінально-виконавчої інспекції в обласних, районних управліннях; старший інспектор з питань підготовки до звільнення; інспектор відділу соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом; інспектор по роботі з неповнолітніми у виправних / виховних колоніях, слідчих ізоляторах). Професійний профіль – вихователь виправно-трудового закладу (старший вихователь, старший вихователь будинку дитини, вихователь будинку дитини, методист – у виховних і виправних колоніях). Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи, соціальний працівник у психіатричних лікарнях, наркологічних лікарнях, лікарнях «Хоспіс», центрах (відділеннях) профілактики і боротьби із ВІЛ/СНІД. Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи в будинку нічного перебування, центрі ресоціалізації наркозалежної молоді (надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання). Професійний профіль – соціальний працівник (у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, дитячому будинку-інтернаті, будинку нічного перебування, центрі реінтеграції бездомних громадян). Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи (у реабілітаційних установах змішаного типу для інвалідів та дітей інвалідів, у центрах обліку бездомних громадян, у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю у спеціалізованих формуваннях ЦСССДМ). Благодійна діяльність Професійний профіль – керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва (фахівець з управління проектами та програмами у сфері нематеріального виробництва, фахівець із соціальної роботи, менеджер проекту і асистент проекту в Благодійних фондах, благодійних товариствах). Діяльність громадських організацій Професійний профіль - менеджер у соціальній сфері (організатор громадських заходів) Діяльність професійних спілок Професійний профіль – організатор соціально-побутового обслуговування; у профспілкових організаціях на підприємствах.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Наукова та навчально-методична співпраця з провідними вітчизняними (Київський Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ) та зарубіжними науковими установами і університетами (Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Університет Вюрцбурга (ФРН), Кертін Університет (Австралія). Це створює можливість застосовування у практиці навчання прогресивного педагогічного досвіду, взаємне відвідування студентів, навчання за кордоном, відповідно до укладених угод про співробітництво.