Соціальна робота

8.231.00.01 Соціальна робота
Кваліфікація: Магістр з соціальної роботи
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Об’єкти вивчення: соціальний добробут населення, детермінанти, що на нього впливають; організаційна, управлінська, експертна, контрольно-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у соціальній сфері. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог Теоретичний зміст: поняття, концепції, принципи соціального розвитку особи і громад та їх використання для пояснення закономірностей соціальних процесів, соціального захисту й надання допомоги вразливим групам населення. Методи, методики та технології: методи і технології збирання, обробки та інтерпретації результатів дослідження у соціальній сфері та сфері наукового дослідження. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в соціальній сфері та в сфері наукового дослідження.
Програмні результати навчання: 1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження. 3. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово. 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. 5. Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних. 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості. 7. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження. 8. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. 9. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання. 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. 11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. 12. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи. 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. 14. Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики. 15. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень. 16. Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні. 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок. 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. Додатково для освітньо-професійних програм: 19. Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології. 20. Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.
Академічна мобільність: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.
Практика/стажування: Програма передбачає 12 кредитів ЄКТС практики, у тому числі 3 кредити ЄКТС – педагогічна практика, 9 кредитів ЄКТС – практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант програми – Ставкова Софія Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Тел.: (032) 258-27-10, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/
Професійні профілі випускників: Державне управління Професійний профіль – консультант в апараті органів державної влади, виконкому (помічник-консультант народного депутата України; консультант в установах державного управління). Професійний профіль – спеціаліст державної служби (спеціаліст, спеціаліст І категорії, спеціаліст ІІ категорії – в Управліннях, відділах у справах сім’ї і молоді, ЦСССДМ, управлінні та відділах кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби). Управління в соціальній сфері Професійний профіль – спеціаліст в соціальних службах (спеціаліст з організації служб соціальної допомоги; спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування; спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів, спеціаліст із прийому громадян). Діяльність у сфері юстиції і правосуддя Професійний профіль – начальник відділення (начальник відділення соціально-психологічної служби виправної (виховної) колонії). Професійний профіль – інспектор (інспектор відділу /групи соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом, інспектор відділу кримінально-виконавчої інспекції в обласних, районних управліннях; старший інспектор з питань підготовки до звільнення; інспектор відділу соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом; інспектор по роботі з неповнолітніми у виправних / виховних колоніях, слідчих ізоляторах). Професійний профіль – вихователь виправно-трудового закладу (старший вихователь, старший вихователь будинку дитини, вихователь будинку дитини, методист – у виховних і виправних колоніях). Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи, соціальний працівник у психіатричних лікарнях, наркологічних лікарнях, лікарнях «Хоспіс», центрах (відділеннях) профілактики і боротьби із ВІЛ/СНІД. Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи в будинку нічного перебування, центрі ресоціалізації наркозалежної молоді (надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання). Професійний профіль – соціальний працівник (у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, дитячому будинку-інтернаті, будинку нічного перебування, центрі реінтеграції бездомних громадян). Професійний профіль – фахівець з соціальної роботи (у реабілітаційних установах змішаного типу для інвалідів та дітей інвалідів, у центрах обліку бездомних громадян, у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю у спеціалізованих формуваннях ЦСССДМ). Благодійна діяльність Професійний профіль – керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва (фахівець з управління проектами та програмами у сфері нематеріального виробництва, фахівець із соціальної роботи, менеджер проекту і асистент проекту в Благодійних фондах, благодійних товариствах). Діяльність громадських організацій Професійний профіль - менеджер у соціальній сфері (організатор громадських заходів) Діяльність професійних спілок Професійний профіль – організатор соціально-побутового обслуговування; у профспілкових організаціях на підприємствах.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Наукова та навчально-методична співпраця з провідними вітчизняними (Київський Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ) та зарубіжними науковими установами і університетами (Манітобський університет (Канада), Ерфуртський університет прикладних наук (ФРН), Університет Вюрцбурга (ФРН), Кертін Університет (Австралія). Це створює можливість застосовування у практиці навчання прогресивного педагогічного досвіду, взаємне відвідування студентів, навчання за кордоном, відповідно до укладених угод про співробітництво.