Управління установами соціальної сфери

8.232.00.01 Управління установами соціальної сфери
Кваліфікація: Магістр з соціального забезпечення
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, написання та публічний захист (демонстрація) магістерської кваліфікаційної роботи магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Формування цілісної здорової (на основі холістичного підходу) особистості фахівця загальної практики соціального забезпечення, готового до управлінської діяльності на всіх рівнях управління в установах соціальної сфери, до творчого розв'язання різного роду проблем соціальної сфери і задоволення потреб клієнтів на законодавчо-правовій основі, здатного до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації.
Програмні результати навчання: Використовувати сучасні теорії, методологію і методи соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціального захисту. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань щодо соціального забезпечення, формулювати висновки та рекомендації щодо його впровадження. Володіння методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово. Проектувати теоретичну модель роботи з об’єктами соціального забезпечення в рамках соціальних служб, організацій, установ. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для розвитку професійних навичок та якостей. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної допомоги. Пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування. Планувати і проводити наукові дослідження в системі соціального захисту населення та висвітлювати їх результати. Виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення. Аналізувати ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах напряму діяльності. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин, забезпечувати оптимальні моделі соціально-правового супроводу орієнтованих на загальнолюдські цінності. Розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. Розробляти та апробувати соціальні проекти і технології. Розробляти та впроваджувати програми стратегічного розвитку установ соціальної сфери. Передбачати та ідентифікувати ризики та обґрунтовувати методи їх усунення. Обґрунтовувати та управляти програмами в сфері діяльності установи соціальної сфери. Планувати діяльність соціального закладу в стратегічному та тактичному розрізах. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу установи соціальної сфери. Вміти мотивувати персонал установи, делегувати повноваження та управляти людським розвитком. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, психологічне та методичне, супроводження персоналу установи. Організовувати та здійснювати ефективну супервізію серед персоналу установи.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Львівська політехніка» та іншими університетами України. У рамках програми ЄС Еразмус+ .
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з управління установами соціальної сфери є управлінська та кваліфікаційна практики, які проходять в закладах соціального захисту населення, таких як: Департаменти соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду зайнятості України, Фонду соціального страхування України.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Шаповалова Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Тел. +38(032) 258-321-85; +38(032) 258-321-86; +38(098)1197433, Tetiana.V.Shapovalova@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Професійний профіль - управлінська діяльність в державних і недержавних установах соціального захисту. Професійний профіль - управлінська діяльність в державних і недержавних установах соціального страхування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Унікальністю програми є те, що вона розвиває у здобувачів вищої освіти управлінські навики в організації діяльності установ соціальної сфери, та передбачає обов’язкову управлінську та науково-дослідну практику, виконання й публічний захист кваліфікаційної роботи магістра. Програма передбачає дві лінії: 1 лінія - «Управління стратегічним розвитком установ соціальної сфери» передбачає підготовку фахівців здатних до ефективного управління стратегічним розвитком установ системи соціального захисту та соціального страхування. 2 лінія -«Управління персоналом в установах соціальної сфери» передбачає підготовку фахівців здатних до відбору, підбору та управління персоналом в установах соціальної сфери, здійснення супервізії з персоналом, управління людським розвитком та людськими ресурсами.