Міжнародні відносини

8.291.00.01 Міжнародні відносини
Кваліфікація: Магістр зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (спеціалізація «Міжнародні відносини»)
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні Екзаменаційної комісії
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма, орієнтована на з’ясування, аналіз та прогнозування сучасних тенденцій у міжнародних відносинах й зовнішній політиці держав та/або інших учасників міжнародних взаємодій на глобальному, регіональному та локальному рівнях. Студенти отримують ґрунтовну магістерську підготовку у галузі міжнародних відносин та політології, іноземних мов та практики перекладу. Навчальна програма ефективно поєднує теоретичну та практичну компоненти. Так, магістри засвоюють ґрунтовні теоретичні знання про актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики України, міжнародної та європейської безпеки, футурологію, право Європейського Союзу тощо. За спеціалізацією «Міжнародні відносини» (підготовка здійснюється в Інституті гуманітарних та соціальних наук, кафедра політології та міжнародних відносин) передбачено два вибіркові блоки професійної підготовки – «Прикладні дослідження міжнародних політичних відносин» та «Стратегічні дослідження у міжнародних відносинах». Студенти засвоюють ґрунтовні професійні теоретичні знання та практичні навички, вивчаючи основні методи досліджень міжнародних відносин, історію і теорію міжнародних систем, регіоналістику тощо. Особлива увага надається практичному закріпленню теоретичних знань через аналітичну складову навчання у сфері зовнішньої політики, дипломатичної діяльності та політичної комунікації. Пріоритетом є практична складова та прогнозування розвитку системи міжнародних відносин у межах безпекових досліджень та досліджень актуальних проблем регіональної політики та інтеграції, європейської політики та напрямів транскордонного співробітництва. Студенти вивчають й актуальні проблеми глобального розвитку, як-от національно-етнічні та проблеми міграції, набувають навичок навчальної та дослідницької діяльності; удосконалюють володіння іноземними мовами (у тому числі практикою перекладу).
Набуті компетентності: • знання та розуміння природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики; • знання та розуміння наукових принципів та методології досліджень в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; • знання та розуміння вузькоспеціалізованих (політичних, правових, безпекових, соціальних, комунікаційних тощо) аспектів розвитку сучасної системи міжнародних відносин та місця в ній України; • знання та розуміння системності внутрішньодержавного та глобального розвитку; • знання та розуміння соціальних та комунікаційних аспектів розвитку сучасної системи міжнародних відносин;
• критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні відносини; • застосовувати наукові підходи, методології та методики для дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики; • аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти; • збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав; • визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку; • оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем; • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами усно і письмово, з професійних і наукових питань; • готувати аналітичні довідки, звіти, письмові та усні презентації наукового та практичного змісту, інші документи про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій т а регіональних студій; • розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики; • здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики; • формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій; • брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем; • оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток; • системно мислити та креативно інтерпретувати події на глобальному, регіональному та локальному рівнях з врахуванням історичних передумов їх виникнення та розвитку, особливостей взаємодії України з іншими державами світу; • застосовувати свої знання для консультування зацікавлених осіб з питань суспільно-політичного розвитку (національний та міжнародний виміри); • у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин; • представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань; • адаптуватись до нових умов та самостійно приймати рішення; • усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до тенденцій розвитку міжнародних відносин, формулювання новітніх політологічних теорій, концепцій та трактувань міжнародної системи; • відповідально ставитись до професійних обов’язків та досягати поставленої мети із дотриманням вимог професійної етики;
• уміння вільно використовувати іноземні мови в практичній діяльності за спеціальністю, проводити прямий і зворотний переклад документів з іноземних мов; • здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин; • уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань;
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: За час навчання в магістратурі заплановано 12 кредитів ЄКТС практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант програми – Дорош Леся Олексіївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин. Тел.: (032) 258-21-89, Веб-сайт: http://old.lp.edu.ua/index.php?id=1615
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності магістра за спеціалізацією «Міжнародні відносини» є система дій і правил у політичних відносинах між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин. Рівень професійної підготовки магістра за спеціальністю «Міжнародні відносини» дозволяє працювати на посадах: експерта із зовнішньоекономічних питань; спеціаліста державної служби; консультанта (в апараті органів державної влади, виконкому); наукового співробітника (політологія і міжнародні відносини); експерта та консультанта з суспільно-політичних питань (в політичних партіях та інших громадських організаціях); політичного оглядача, політолога; міжнародника-аналітика; перекладача; коментатора; оглядача політичного; фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою; рекламіста; викладача вищого навчального закладу; асистента; молодшого наукового співробітника тощо. Професійний профіль – Спеціаліст державної служби; консультант (в апараті органів державної влади, виконкому). Здійснює консультативну, аналітичну, організаційну діяльність, діяльність референта, експерта у органах державної влади та місцевого самоврядування, консультує з питань, пов’язаних з різними аспектами внутрішньодержавної та міжнародної діяльності. Професійний профіль – Експерт, консультант з суспільно-політичних питань (в політичних партіях та інших громадських організаціях); політичний оглядач, політолог; міжнародник-аналітик. Займається пошуком та наданням інформації (суспільно-політичної, економічної, соціокультурної) у сфері міжнародних відносин, її аналітичною обробкою. Спеціалізується на консультуванні з суспільно-політичних питань (партій, громадських організацій та об’єднань, представників центральних та місцевих органів державної влади тощо), а також питань, пов’язаних із сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики. Професійний профіль – Перекладач. Забезпечує професійний переклад наукової, науково-публіцистичної літератури та інформаційних матеріалів. Професійний профіль – Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; рекламіст; експерт із зовнішньоекономічних питань. Займається підвищенням ефективності взаємодії у сфері міжнародних відносин та внутрішньої політики через налагодження зв’язків з громадськістю, рекламно-інформаційну діяльність. Компетентний у питаннях інформаційного обміну між дипломатичними представництвами України та центральними та місцевими органами державної влади. Професійний профіль – Викладач вищого навчального закладу; асистент; Молодший науковий співробітник, науковий співробітник (політологія і міжнародні відносини). Займається науковою, дослідницькою роботою, викладацькою та методичною діяльністю у навчальних закладах різного рівня.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Особливістю програми є продовження ґрунтовного вивчення іноземної мови та практики перекладу (на рівні В2 або еквівалентному до нього сертифікату).