Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

6.015.10.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією комп’ютерні технології
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Кредити ЄКТС зараховуються студенту у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів робіт і проектів, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист бакалаврських кваліфікаційних робіт і проектів захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає включає захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Цілями освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців для системи освіти, рівень компетентності яких дозволяє реалізувати педагогічну діяльність, спрямовану професійну підготовку фахівців у сфері комп'ютерних технологій. Програма базується на сучасних досягненнях педагогічної науки та комп’ютерних технологій, орієнтує на формування здатності до аналізу, синтезу та проектування інноваційних освітніх об'єктів, що є необхідними для неперервного професійного розвитку та подальшої професійної кар’єри. Технологічна та педагогічна практики забезпечують можливість для адаптації фахівців до реального середовища майбутньої професійної діяльності. В освітньому процесі реалізується системний підхід до формування змісту профільно-орієнтованих ОК у контексті сучасних досягнень науки і практики, що дозволяє продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Опанування ОП дозволяє студентам освоїти теоретичні знання, практичні вміння і навички, сформувати компетентності на рівні достатньому для ефективного виконання професійних обов’язків та вирішення практичних завдань у закладах освіти. Унікальність освітньої програми полягає у тому, що вона охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики професійної освіти та комп'ютерних технологій, актуалізовану теоретико-прикладну базу для формування комплексу професійних компетентностей здобувачів освіти.
Набуті компетентності: 1.Знання теоретичних основ організації комп’ютерного діловодства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. 2.Знання організації та методології комп’ютерного набору ділової документації. 3.Знання принципів та вимог до алгоритмів; особливостей інформаційних технологій; побудови інформаційних систем. 4. Знання прикладного програмного забезпечення, принципів його дії та особливостей використання. 5. Знання сучасних методів розробки інформаційних систем. 6. Знання інструментальних засобів для створення анімаційних зображень растрової та векторної графіки. 7. Знання принципів проектування Web-систем, основ налаштування та адміністрування у Web- системах. 8. Знання прогресивних технологій розробки програмних продуктів. 9. Знання архітектури програмного продукту; низхідного підходу до розробки програмного продукту. 10. Знання сутності організаційної структури навчально-виховного процесу, характеристик структурних елементів процесу навчання у професійній школі. 11. Знання закономірностей, принципів, форм , методів та засобів професійного навчання та методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм.. 12. Знання структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних предметів. 13. Знання основних категорій педагогічного дослідження, принципів, методів та етапів педагогічного дослідження. 14. Знання сутності і мети професійної мобільності та особливостей її формування у майбутніх кваліфікованих робітничих кадрів.
1. Володіння уміннями використовувати базові програмні засоби та готові пакети прикладних програм для швидкої підготовки документів у діловодстві. 2.Володіння уміннями використання сучасних методів розробки інформаційних систем. 3. Володіння уміннями проводити структуризацію інформаційних систем; використовувати інструментальні засоби для створення Web-сторінок та сайтів. 4. Володіння уміннями використовувати інструментальні засоби для створення анімаційних зображень растрової та векторної графіки. 5. Володіння уміннями проектування Web-систем, основ налаштування та адміністрування у Web- системах. 6. Володіння уміннями використання прогресивних технологій та розробки програмних продуктів. 7. Володіння уміннями документування програмних засобів. 8.Володіння уміннями управління програмними проектами: управління групою розробників; планування графіка проекту; методи оцінювання програмного продукту, аналіз ризиків; забезпечення якості; управління конфігурацією програмного продукту. 9. Володіння уміннями ефективно поєднувати інформаційні та педагогічні технології у практиці викладання; забезпечувати управління (спрямування) процесів навчальної або виробничої (трудової) діяльності та виховання і розвиток особистості. 10. Володіння практикою передачі фахових знань, уміннями аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці професійної освіти. 11. Володіння уміннями проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття. 12. Володіння уміннями пояснювати, узагальнювати, аналізувати та статистично обробляти результати навчальних досягнень учнів. 13. Володіння уміннями налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в учнівській групі, організовувати та проводити групову та індивідуальну виховну роботу. 14. Володіння уміннями формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника. 15. Володіння уміннями здійснювати контроль знань, умінь та навичок учнів.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» і університетами України та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Навчально-технологічна практика, Технологічна практика, Педагогічна практика, За темою кваліфікаційної роботи бакалавра.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Колодій І.С. - к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Професійні профілі випускників: Випускник може працювати фахівцем в галузі освіти: інструктор виробничого навчання; викладач-стажист; технолог-наставник; керівник виробничої практики; завідувач навчальною лабораторією; викладач інформатики; старший лаборант з освітнього процесу.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми було враховано тенденції розвитку спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» та ринку праці. Потреба у висококваліфікованих педагогах у Західному регіоні має стійку тенденцію до зростання з огляду на модернізацію системи освіти України, яка передбачає її інтеграцію у європейський освітній простір, а також інтенсивний розвиток ІТ сфери.