Професійна освіта (Цифрові технології)

6.015.39.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією «Цифрові технології»
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма ґрунтується на досягненнях педагогічної науки, зокрема професійної освіти. Спрямована на розвиток теоретичної та методико-прикладної бази професійної освіти та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна кар’єра з акцентуалізацією на новітні тенденції розвитку професійної освіти, що поглиблює фаховий рівень з методики професійної освіти, комп’ютерних наук, інформаційних технологій і забезпечує підґрунтя для подальшої ефективної педагогічної діяльності.
Набуті компетентності: Загальні компетентності (ЗК): ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність працювати в команді. ЗК9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. ЗК11. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК): ФК12. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній діяльності. ФК13. Здатність забезпечити формування у здобувачів освіти цінностей громадянськості і демократії. ФК14. Здатність керувати навчальними/розвивальними проектами. ФК15. Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення. ФК16. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє середовище. ФК17. Здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних критеріях для оцінювання навчальних досягнень. ФК18. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов'язаних з підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією технологічного обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до спеціалізації. ФК19. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації. ФК20. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів закладу освіти. ФК21. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни праці. ФК22. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. ФК23. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в галузі. ФК24. Здатність управляти комплексними діями/проектами, відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та професійний розвиток здобувачів освіти і підлеглих. ФК25. Здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) відповідно до спеціалізації. ФК26. Здатність забезпечити якість освіти і управління діяльністю закладу освіти, відповідно до спеціалізації.
Фахові компетентності професійного спрямування (ФКС): Лінія 1: Цифрові технології в освітньому середовищі ФКС27. Здатність послуговуватися знаннями, принципами, алгоритмами використання цифрових технологій в освітній системі. ФКС28. Здатність використовувати сучасні методи розробки цифрового освітнього середовища. ФКС29. Здатність планувати, організовувати, керувати та контролювати роботу інформаційних систем. ФКС30. Здатність використовувати цифрові технології з метою розробки програмних продуктів для закладів освіти. Лінія 2: Професійна мобільність педагога ФКС31. Здатність використовувати інноваційні методи навчання. ФКС32. Здатність здійснювати пошук, критично осмислювати та обробляти інформацію із медіа-середовища з метою подальшого використання у професійній діяльності. ФКС33. Здатність застосовувати психолого-педагогічні та методичні принципи професійної педагогіки в умовах неперервного професійного розвитку та професійної / професійно-педагогічної мобільності. ФКС34. Здатність реалізувати власну професійну діяльність відповідно до стандартів і рекомендацій (ESG-2015) щодо забезпечення якості освіти.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка», університетами України. та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів
Практика/стажування: Технологічна практика Педагогічна практика Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Колодій Ігор Степанович - к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Професійні профілі випускників: ОПП передбачає можливість навчатися за однією із 2 –х професійних ліній: Лінія 1: «Цифрові технології в освітньому середовищі» передбачає формування компетентностей, які скеровані на планування, розробку, керування та контроль за робою програмних продуктів на базі цифрових технологій для організації освітнього середовища закладу освіти. Лінія 2: «Професійна мобільність педагога» передбачає формування компетентностей, які скеровані на пошук та підбір інформації та інноваційних методів навчання для реалізації неперервного професійного розвитку та забезпечення професійної мобільності.
Доступ до подальшого навчання: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Інші особливості програми: Досвідчений кадровий потенціал і потужне матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; студентоцентрованість навчання та можливість для студентів обирати освітні траєкторії (лінії); модернізація на основі врахування потреб ринку освітніх послуг, пропозицій роботодавців, студентів, інших зацікавлених сторін; інтеграція теоретичних знань та практичних умінь і навичок, в основу якої покладено традиційні надбання й інновації педагогічної галузі та інформаційних технологій, що формує готовність до ефективного виконання професійних функцій викладача.