Професійна освіта (Цифрові технології)

6.015.39.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією «Цифрові технології»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма ґрунтується на досягненнях педагогічної науки, зокрема професійної освіти. Спрямована на розвиток теоретичної та методико-прикладної бази професійної освіти та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна кар’єра з акцентуалізацією на новітні тенденції розвитку професійної освіти, що поглиблює фаховий рівень з методики професійної освіти, комп’ютерних наук, інформаційних технологій і забезпечує підґрунтя для подальшої ефективної педагогічної діяльності.
Програмні результати навчання: ПР 01. Уміти використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та громадській діяльності, приймати рішення на підставі релевантних даних та сформованих ціннісних орієнтирів. ПР 02. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації). ПР 03. Аналізувати суспільно й особистісно значущі світоглядні проблеми, усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України. ПР 04. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному контекстах. ПР 05. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами. ПР 06. Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною та іноземною мовами. ПР 07. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. ПР 08. Самостійно планувати й організовувати власну професійну діяльність і діяльність здобувачів освіти і підлеглих. ПР 09. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки інформації. ПР 10. Знати основи психології, педагогіки, а також фундаментальних і прикладних наук (відповідно до спеціалізації) на рівні, необхідному для досягнення інших результатів навчання, передбачених цим стандартом та освітньою програмою. ПР 11. Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. ПР 13. Застосовувати у професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання навчальних дисциплін і обирати доцільні технології та методики в освітньому процесі. ПР 14. Володіти навичками стимулювання пізнавального інтересу, мотивації до навчання, професійного самовизначення та саморозвитку здобувачів освіти. ПР 15. Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та корегування освітнього процесу для досягнення програмних результатів навчання і допомоги здобувачам освіти в реалізації індивідуальних освітніх траєкторій. ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до спеціалізації). ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної діяльності. ПР 18. Розв'язувати типові спеціалізовані задачі, пов'язані з вибором матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, проектуванням технічних об'єктів у предметній галузі (відповідно до спеціалізації). ПР 19. Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у галузі (відповідно до спеціалізації). ПР 20. Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах своєї компетенції, дотримуватися стандартів професійної етики. ПР 21. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. ПР 22. Застосовувати програмне забезпечення для e-learning і дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний супровід. ПР 23. Розуміти соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні та світі, мати навички ефективного господарювання. ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками планування, контролю, звітності на виробництвах, в установах, організаціях галузі/сфери. ПР 25. Забезпечувати рівні можливості і дотримуватися принципів гендерного паритету у професійній діяльності. ПР 26. Розуміти специфіку системи забезпечення якості освіти та особливості управління діяльністю закладу освіти. Лінія 1: Цифрові технології в освітньому середовищі ПР 27. Знати принципи й алгоритми використання цифрових технологій в освітній системі. ПР 28. Володіти сучасними методами розробки цифрового освітнього середовища. ПР 29. Уміти планувати, організовувати, керувати та онтролювати роботу інформаційних систем. Лінія 2: Професійна мобільність педагога ПР 30. Знати і вміти використовувати інноваційні підходи, принципи та методи навчання під час організації менторства, тьюторства, коучингу та проектної діяльності. ПР 31. Володіти практичними навичками рефлексії і критичного осмислення медіа-продукції з метою її подальшого використання. ПР 32. Розуміти сутність та особливості неперервного професійного розвитку та професійної / професійно-педагогічної мобільності, в основу яких покладено психолого-педагогічні та методичні принципи професійної педагогіки.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка», університетами України. та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів
Практика/стажування: Технологічна практика Педагогічна практика Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Колодій Ігор Степанович - к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Професійні профілі випускників: ОПП передбачає можливість навчатися за однією із 2 –х професійних ліній: Лінія 1: «Цифрові технології в освітньому середовищі» передбачає формування компетентностей, які скеровані на планування, розробку, керування та контроль за робою програмних продуктів на базі цифрових технологій для організації освітнього середовища закладу освіти. Лінія 2: «Професійна мобільність педагога» передбачає формування компетентностей, які скеровані на пошук та підбір інформації та інноваційних методів навчання для реалізації неперервного професійного розвитку та забезпечення професійної мобільності.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Досвідчений кадровий потенціал і потужне матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; студентоцентрованість навчання та можливість для студентів обирати освітні траєкторії (лінії); модернізація на основі врахування потреб ринку освітніх послуг, пропозицій роботодавців, студентів, інших зацікавлених сторін; інтеграція теоретичних знань та практичних умінь і навичок, в основу якої покладено традиційні надбання й інновації педагогічної галузі та інформаційних технологій, що формує готовність до ефективного виконання професійних функцій викладача.