Психологія

6.053.00.00 Психологія
Кваліфікація: Бакалавр з психології
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання державного екзамену та захист дипломної роботи
Характеристика освітньої програми: Предметна область (галузь знань, спеціальність) - Психологія: загальна психологія, психологія функціонування особистості від народження і до смерті, соціальна психологія, психологія управління, психологія праці, організаційна психологія, психологія залежності, травми, стресу, криз і конліктів, практична психологія, психодіагностика, психоконсультування, психотерапія, психокорекція, психореабілітація, психопрофілактика, психологія впливу. Орієнтація на практичну професійну діяльність у напрямах психології розвитку, соціалізації, адаптації, поведінки, діяльності, успіху, усунення травм, суспільного, професійного, сімейного та особистого життя людини-особистості, а також функціонування (поведінки, діяльності, взаємовідносин) соціальних груп у суспільстві. Тип програми професійно-психологічний. Програма орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша профейсійна кар'єра. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Загальний: програма фокусує загальні знання, розуміння, вміння, навички, здатності й компетенції, які необхідні члену сучасного суспільства, а також в галузі психології. Спеціальний: програма фокусує спеціальні знання, розуміння, вміння, навички, здатності й компетенції з психодіагностики, психопрофілактики, психоконсультування, психокорекції, психореабіліції, психотерапії, психогігієни, психічного розвитку, психопрогнозування та психологічної боротьби.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати знання та розуміння наукових основ психології, психології особистості від дня її народження і до смерті; 2. Здатність продемонструвати знання та розуміння соціальної психології людських спільнот, основ їх формування, розвитку й функціонування, життєдіяльності, а також соціально-психологічних явищ, котрі мають місце в суспільстві; 3. Знання, розуміння, навички і вміння психодіагностики, в тому числі й комп'ютерної, як окремих осіб, так і соціальних груп, різних психологічних явищ, аналізу, синтезу й оцінювання різних психічних та соціально-психологічних явищ, визначення негативних тенденцій їхнього розвитку та їх психопрофілактики; 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння особливостей індивідуального та групового психологічного консультування, вміння, навички і здатність надавати індивідуальні та групові психологічні консультації з різних аспектів життєдіяльності особистості та соціальних груп; 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння розроблення й реалізації різних індивідуальних і групових психотерапевтичних заходів з метою розв'язання певних психологічних проблем; 6. Знання і розуміння протидії психологічному впливові конкурента чи противника (ворога) на окремі соціальні групи і прошарки чи населення (війська) своєї держави, а також здійснювати психологічний вплив на окремі соціальні групи і прошарки чи населення (війська) іншої (інших) держави (держав) українською та іноземною мовами.
1. Уміння і здатність стимулювати психічний розвиток окремої особистості на різних етапах її життя, підвищувати її саногенний потенціал й психічне здоров'я, забезпечувати життєвий успіх і кар'єру, а також самостійно здобувати нові знання, вміння і навички протягом життя; 2. Вміння, навички і здатність розроблення й реалізації психологічних заходів щодо соціалізації та адаптації, а також попередження девіантної поведінки громадян, особливо молоді; 3. Здатність продемонструвати знання, вміння і навички психологічної підготовки й психологічного забезпечення діяльності у виробничій, бізнесовій, військовій та політичній сферах, оптимізації психологічного й морально-психологічного клімату у виробничих колективах, соціальних групах, організаціях; 4. Здатність надавати психологічну допомогу у надзвичайних і кризових ситуаціях у процесі життя й діяльності; 5. Вміння, навички і здатність здійснювати психотерапію, психокорекцію розвитку, поведінки й діяльності окремої особистості та соціальної групи; 6. Вміння і навички виявлення й надання психологічної допомоги ігрозалежним, наркозалежним, алкозалежним, Інтернет-залежним, працезалежним, безробітним, так званим, соціальним сиротам, людям з особливим потребами тощо.
1. Здатність продемонструвати знання та розуміння проведення психологічних експериментів (знання методів та порядку проведення психологічного експерименту), що передбачає здатність висувати гіпотези, планувати та організувати експеримент, здійснювати збір та аналіз даних, демонструвати знання та розуміння математичних методів у психології, що мають відношення до базового рівня; 2. Уміння спілкуватися, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 3. Відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; 4. Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці й безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом "Львівська політехніка" та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович
Професійні профілі випускників: Може працювати на посадах психолога, практичного психолога, психоконсультанта, психотерапевта, референта з психології в центрах зайнятості, освітніх, виховних, пенітенціарних і військових закладах та установах, різних соціальних службах і центрах та ін.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Освітньо-професійна програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики психології, що формує актуалізовану теоретично-практичну базу для практичної психологічної діяльності.