Психологія

6.053.00.00 Психологія
Кваліфікація: Бакалавр з психології
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати знання та розуміння наукових основ психології, психології особистості від дня її народження і до смерті; - здатність продемонструвати знання та розуміння соціальної психології людських спільнот, основ їх формування, розвитку й функціонування, життєдіяльності, а також соціально-психологічних явищ, котрі мають місце в суспільстві; - знання, розуміння, навички і вміння психодіагностики, в тому числі й комп'ютерної, як окремих осіб, так і соціальних груп, різних психологічних явищ, аналізу, синтезу й оцінювання різних психічних та соціально-психологічних явищ, визначення негативних тенденцій їхнього розвитку та їх психопрофілактики; - здатність продемонструвати знання та розуміння особливостей індивідуального та групового психологічного консультування, вміння, навички і здатність надавати індивідуальні та групові психологічні консультації з різних аспектів життєдіяльності особистості та соціальних груп; - здатність продемонструвати знання та розуміння розроблення й реалізації різних індивідуальних і групових психотерапевтичних заходів з метою розв'язання певних психологічних проблем; - знання і розуміння протидії психологічному впливові конкурента чи противника (ворога) на окремі соціальні групи і прошарки чи населення (війська) своєї держави, а також здійснювати психологічний вплив на окремі соціальні групи і прошарки чи населення (війська) іншої (інших) держави (держав) українською та іноземною мовами.
- уміння і здатність стимулювати психічний розвиток окремої особистості на різних етапах її життя, підвищувати її саногенний потенціал й психічне здоров'я, забезпечувати життєвий успіх і кар'єру, а також самостійно здобувати нові знання, вміння і навички протягом життя; - вміння, навички і здатність розроблення й реалізації психологічних заходів щодо соціалізації та адаптації, а також попередження девіантної поведінки громадян, особливо молоді; - здатність продемонструвати знання, вміння і навички психологічної підготовки й психологічного забезпечення діяльності у виробничій, бізнесовій, військовій та політичній сферах, оптимізації психологічного й морально-психологічного клімату у виробничих колективах, соціальних групах, організаціях; - здатність надавати психологічну допомогу у надзвичайних і кризових ситуаціях у процесі життя й діяльності; - вміння, навички і здатність здійснювати психотерапію, психокорекцію розвитку, поведінки й діяльності окремої особистості та соціальної групи; - вміння і навички виявлення й надання психологічної допомоги ігрозалежним, наркозалежним, алкозалежним, Інтернет-залежним, працезалежним, безробітним, так званим, соціальним сиротам, людям з особливим потребами тощо.
- здатність продемонструвати знання та розуміння проведення психологічних експериментів (знання методів та порядку проведення психологічного експерименту), що передбачає здатність висувати гіпотези, планувати та організувати експеримент, здійснювати збір та аналіз даних, демонструвати знання та розуміння математичних методів у психології, що мають відношення до базового рівня; - уміння спілкуватися, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; - здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці й безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович