Журналістика

6.061.00.00 Журналістика
Кваліфікація: Бакалавр журналістики
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Журналістика
Особливі умови вступу: Наявність атестата про повну загальну середню освіту.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Кредити ЄКТС зараховуються студенту у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів робіт і проектів, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист бакалаврських кваліфікаційних робіт і проектів захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає включає захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Об'єкти вивчення та діяльності: соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів. Мета навчання: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області: поняття про журналістику, рекламу та зв?язки з громадськістю, видавничу діяльність та редагування й інші види комунікаційної діяльності як соціальнокомунікаційні інститути. Методи, методики та технології: прикладні соціальнокомунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування. Інструменти та обладнання: телевізійне та радіообладнання, комп?ютерна техніка, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки.
Набуті компетентності: Поняття про журналістику, рекламу та зв`язки з громадськістю, видавничу діяльність та редагування й інші види комунікаційної діяльності як соціальнокомунікаційні інститути.
1.Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 3. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 4.Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 6.Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обов?язкових джерел інформації 7. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 8.Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-платформах.
1.Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 2. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами 3.Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків. 4. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег 5. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань 6. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства 7. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень 8. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою 9. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, іноземною мовою 10. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук 11. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію 12. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України.
Практика/стажування: До викладання на ОП «Журналістика» першого бакалаврського рівня вищої освіти залучені журналісти-практики провідних регіональних ЗМІ. Протягом навчання на другому, третьому та четвертому курсах студенти проходять практику у редакціях регіональних та всеукраїнських медіа
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кіца Мар'яна Олегівна
Професійні профілі випускників: Робочі місця в державних та приватних ЗМІ: кореспондент, фотокореспондент, репортер, інтерв’юєр, редактор, літературний редактор, відповідальний секретар, телеоператор, рекламіст, працівник пресслужби. Випускник може працювати за такими напрямками: 2451.2 Ведучий програми 2451.2 Випусковий редактор 2451.2 Журналіст 2451.2 Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації 2451.2 Інокореспондент 2451.2 Коментатор 2451.2 Кореспондент 2451.2 Кореспондент власний 2451.2 Кореспондент спеціальний 2451.2 Літературний співробітник 2451.2 Оглядач 2451.2 Оглядач політичний 2419.2 Фахівець із зв’язків із громадськістю та пресоюJobs
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма практикоорієнтована і спрямована на формування підготовку універсальноих журналістів, здатних працювати у різних видах ЗМІ