Право

6.081.00.00 Право
Кваліфікація: Бакалавр з права
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Право
Особливі умови вступу: Не передбачено
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Кредити ЄКТС зараховуються студенту у випадку успішного складання письмових (усних) заліків та іспитів, захисту звітів з практик.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових положеннях та результатах сучасних досліджень з права, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.
Набуті компетентності: 1. Основних норм, інститутів та галузей національного права. 2. Категоріального апарату юридичної науки. 3. Механізму реалізації прав та свобод людини. 4. Фундаментальних засад, правової природи та призначення конституціоналізму. 5. Особливостей реалізації та застосування норм права. 6. Правових норм, що визначають організацію і зміст діяльності органів державної влади. 7. Засад і змісту інститутів міжнародного права. 8. Основних методів, способів та засобів отримання, передавання, зберігання, опрацювання інформації. 9. Особливостей професійної діяльності, етичних норм діяльності юриста. 10. Особливостей попередження злочинності та боротьби з нею.
1. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях. 2. Аналізувати історію формування правових явищ. 3. Вміти користуватися конституційно-правовими механізмами та інструментами щодо гарантування прав людини, забезпечення правовладдя та народовладдя. 4. Аналізувати і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права. 5. Аналізувати правові проблеми, формувати власні обґрунтовані судження. 6. Складати та оформляти документи, що належать до сфери професійної діяльності. 7. Мислити системно, критично та логічно. 8. Давати консультації та роз’яснення з правових питань. 9. Аналізувати проблеми сучасного соціального й політичного життя, використовуючи філософські категорії. 10. Проводити дослідження та використовувати різноманітні інформаційні джерела. 11. Застосовувати знання інших галузей. 12. Уміння застосовувати інформаційні технології в професійній діяльності. 13. Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виокремлювати юридично значущі факти. 14. Аналізувати ситуативні фабули та вирішувати юридичні задачі.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземними мовами. 2. Доносити зрозуміло і недвозначно правову позицію до фахівців і широкого загалу.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Ірина Хомишин
Професійні профілі випускників: Робочі місця у галузі права: в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, органах юстиції, прокуратурі, національній поліції, службі безпеки, адвокатурі, нотаріаті, фіскальних органах, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, юрисконсультами державних та приватних установ.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня