Право

6.081.00.00 Право
Кваліфікація: Бакалавр права
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Право
Особливі умови вступу: Не передбачено
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Кредити ЄКТС зараховуються студенту у випадку успішного складання письмових (усних) заліків та іспитів, захисту звітів з практик.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових положеннях та результатах сучасних досліджень з права, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.
Набуті компетентності: 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю. 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин. 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 10. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 11. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних. 12. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності. 13. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 14. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 15. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 16. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 17. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 18. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
19. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 20. Знати категоріальний апарат юридичної науки. 21. Знати механізм реалізації прав та свобод людини. 22. Вміти користуватися конституційно-правовими механізмами та інструментами щодо гарантування прав людини, забезпечення правовладдя та народовладдя. 23. Аналізувати і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права. 24. Демонструвати знання правових норм, що визначають організацію і зміст діяльності органів державної влади. 25. Знати засади та зміст інститутів міжнародного права. 26. Розуміти і враховувати особливості професійної діяльності та етичні норми діяльності юриста. 27. Використовувати знання особливостей попередження злочинності та боротьби з нею. 28. Аналізувати історію формування правових явищ. 29. Аналізувати ситуативні фабули та вирішувати юридичні задачі.
1. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 2. Володіти базовими навичками риторики. 3. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 4. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Ірина Хомишин
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня