Право

6.081.00.00 Право
Кваліфікація: Бакалавр права
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Право
Особливі умови вступу: Не передбачено
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Кредити ЄКТС зараховуються студенту у випадку успішного складання письмових (усних) заліків та іспитів, захисту звітів з практик.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових положеннях та результатах сучасних досліджень з права, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.
Набуті компетентності: 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю. 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин. 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 10. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 11. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних. 12. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності. 13. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 14. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 15. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 16. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 17. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 18. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
19. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 20. Знати категоріальний апарат юридичної науки. 21. Знати механізм реалізації прав та свобод людини. 22. Вміти користуватися конституційно-правовими механізмами та інструментами щодо гарантування прав людини, забезпечення правовладдя та народовладдя. 23. Аналізувати і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права. 24. Демонструвати знання правових норм, що визначають організацію і зміст діяльності органів державної влади. 25. Знати засади та зміст інститутів міжнародного права. 26. Розуміти і враховувати особливості професійної діяльності та етичні норми діяльності юриста. 27. Використовувати знання особливостей попередження злочинності та боротьби з нею. 28. Аналізувати історію формування правових явищ. 29. Аналізувати ситуативні фабули та вирішувати юридичні задачі.
1. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 2. Володіти базовими навичками риторики. 3. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 4. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Ірина Хомишин
Професійні профілі випускників: Робочі місця у галузі права: в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, органах юстиції, прокуратурі, національній поліції, службі безпеки, адвокатурі, нотаріаті, фіскальних органах, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, юрисконсультами державних та приватних установ.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня