Освітні, педагогічні науки

8.011.00.01 Освітні, педагогічні науки
Кваліфікація: Магістр з освітніх, педагогічних наук, викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом): викладач дистанційного навчання, викладач інформатики, викладач фізики, викладач математики, викладач хімії, викладач права, викладач економіки, викладач іноземної мови, викладач загальнотехнічних дисциплін, викладач обліково-економічних дисциплін, викладач вищої школи.
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - здатність сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними, здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел та використовувати на практиці різні теорії в області навчання та адміністрування, продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; - уміння адаптуватися та працювати в нових ситуаціях самостійно і в команді, розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення використовуючи для цього інформаційні та комунікаційні технології; - базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення устаткування та засобів у сфері дистанційного навчання; - здатність організовувати освітню діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства з використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій, що відповідають потребам часу, виявляти професійно-педагогічну мобільність; - здатність демонструвати уміння ефективно поєднувати інформаційні та педагогічні технології у практиці викладання; забезпечувати управління (спрямування) процесів навчальної або виробничої (трудової) діяльності та виховання і розвиток особистості.
- володіння достатніми знаннями у галузі освітніх, педагогічних наук, що дасть можливість критично аналізувати освітню ситуацію в інформаційному суспільстві та визначати ключові тенденції розвитку освіти у державі та світі; - знання та уміння використовувати у навчально-виховному процесі сучасні інноваційні педагогічні методики та форми навчання, зокрема дистанційні форми та методи; - знання та розуміння методологій проектування та модернізації очних та дистанційних систем навчання відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов.
- здатність до спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Козловський Ю.М. - д. пед. н., проф., завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Професійні профілі випускників: викладач вищої школи; викладач дистанційного навчання, викладач інформатики; викладач дистанційного навчання, викладач фізики; викладач дистанційного навчання, викладач математики; викладач дистанційного навчання, викладач хімії; викладач дистанційного навчання, викладач права; викладач дистанційного навчання, викладач економіки; викладач дистанційного навчання, викладач іноземної мови; викладач дистанційного навчання, викладач загальнотехнічних дисциплін; викладач дистанційного навчання, викладач обліково-економічних дисциплін
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня