Освітні, педагогічні науки

8.011.00.01 Освітні, педагогічні науки
Кваліфікація: Магістр з освітніх, педагогічних наук
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1. Володіння достатніми знаннями у галузі освітніх, педагогічних наук, що дасть можливість критично аналізувати освітню ситуацію в інформаційному суспільстві та визначати ключові тенденції розвитку освіти у державі та світі; 2. Отримання знань для організації навчально-виховного процесу у закладі освіти, за допомогою сучасних педагогічних, інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій, формування професійно-педагогічної мобільності; 3. Розуміння інструментів та стратегій, що стосуються діагностування та аналізу стану розвитку освіти держави на рівні, що дозволяє працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні та практичні знання для організації та здійснення навчально-виховного процесу; 4. Знання основних категорій педагогічного дослідження, принципів, методів та етапів педагогічного дослідження; 5. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації очних та дистанційних систем навчання відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов.
1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення педагогічних та дослідницьких завдань, використовуючи відомі методи; 2. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення педагогічних задач та проблем з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних інтересів та інтересів особистості; 3. Критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення; 4. Ефективно працювати в команді та самостійно; 5. Ефективно поєднувати інформаційні та педагогічні технології у навчально-виховному процесі.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами; 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Козловський Ю.М. - д. пед. н., проф., завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Професійні профілі випускників: викладач дистанційного навчання, викладач інформатики; викладач дистанційного навчання, викладач фізики; викладач дистанційного навчання, викладач математики; викладач дистанційного навчання, викладач хімії; викладач дистанційного навчання, викладач права; викладач дистанційного навчання, викладач іноземної мови; викладач дистанційного навчання, викладач загальнотехнічних дисциплін; викладач дистанційного навчання, викладач обліково-економічних дисциплін; викладач дистанційного навчання, викладач вищої школи.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня