Психологія

8.053.00.01 Психологія
Кваліфікація: Магістр з психології
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Кваліфікаційний екзамен
Характеристика освітньої програми: Об’єкт вивчення та/або діяльності: психічні явища, закономірності їх виникнення, функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні в процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових і проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога. Теоретичний зміст предметної області: поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності; концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки; психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; міжгрупової взаємодії тощо. Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані психодіагностичні методики, методи аналізу даних, технології психологічної допомоги (тренінгові, психотерапевтичні, просвітницькі, консультаційні, психодіагностичні та інші залежно від спеціалізації). Інструментарій та обладнання: психологічні прилади, комп’ютерна техніка, мережеві системи пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; мультимедійне обладнання; програми статистичної обробки та візуалізації даних.
Програмні результати навчання: 1. Здатність продемонструвати всебічні знання і розуміння психології мотивації розвитку, поведінки, діяльності, освіти і кар'єри особистості, формування її конкурентноспроможності; 2. Здатність продемонструвати знання і розуміння з психології суспільного, професійного, сімейного та особистого життя, професійного і життєвого вигоряння, криз і деформацій людини-особистості, застосовувати вміння і навички щодо їх подолання та профілактики; 3. Базові знання з психодіагностики особистості, соціальних груп і соціально-психологічних явищ, у тому числі візуальної та спеціальної психодіагностики особистості; 4. Здатність продемонструвати знання і розуміння психокорекції поведінки і діяльності особистості, її психотерапії, психореабілітації, психогігієни та психічного розвитку; 5. Базові знання й розуміння змісту, форм, методів і технологій психологічного впливу на соціальні об'єкти, здатність їх застосовувати з метою досягнення різних цілей; 6. Базові знання й розуміння змісту, методів і технік психоконсультування та психотерапії різних суб'єктів життєдіяльності. 1. Здатність продемонструвати всебічні знання і розуміння психології мотивації розвитку, поведінки, діяльності, освіти і кар'єри особистості, формування її конкурентноспроможності; 2. Здатність продемонструвати знання і розуміння з психології суспільного, професійного, сімейного та особистого життя, професійного і життєвого вигоряння, криз і деформацій людини-особистості, застосовувати вміння і навички щодо їх подолання та профілактики; 3. Базові знання з психодіагностики особистості, соціальних груп і соціально-психологічних явищ, у тому числі візуальної та спеціальної психодіагностики особистості; 4. Здатність продемонструвати знання і розуміння психокорекції поведінки і діяльності особистості, її психотерапії, психореабілітації, психогігієни та психічного розвитку; 5. Базові знання й розуміння змісту, форм, методів і технологій психологічного впливу на соціальні об'єкти, здатність їх застосовувати з метою досягнення різних цілей; 6. Базові знання й розуміння змісту, методів і технік психоконсультування та психотерапії різних суб'єктів життєдіяльності. 1. Базові знання зі соціальної психології різних груп суспільства, у тому числі й сім'ї, особливостей їх взаємовідносин, взаємодії та спілкування, а також здатність виявляти та оцінювати їх розвиток, соціально-психологічний стан і соціально-психологічний клімат, застосовувати психологічні засоби щодо подолання і профілактики негативних соціально-психологічних явищ в соціальному середовищі; 2. Ефективно проводити психологічну експертизу поведінки, діяльності й життя особистості, соціально-психологічну експертизу в соціальній, економічній, політичній, духовній та освітній сферах в інтересах зацікавлених сторін; 3. Надавати ефективну психологічну допомогу особистості в кризовій ситуації; 4. Вміння спілкуватись, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 5. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за застосування тих чи інших психологічних методів і технологій.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології, доктор психологічних наук, професор Сняданко Ірина Ігорівна
Професійні профілі випускників: Викладач психологічних дисциплін; організаційний психолог; психолог в закладах освіти; психолог у позашкільних закладах; психолог у соціальних установах; психолог-консультант.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Освітньо-професійна програма грунтується на міждисциплінарній та багатопрофільній підготовці фахівців з психології. Передбачає часткове викладання професійно-орієнтованих дисциплін англійською мовою.