Журналістика

8.061.00.01 Журналістика
Кваліфікація: Магістр з журналістики
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Журналістика
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1. Володіти знаннями в галузях, пов’язаних з журналістською діяльністю, критично оцінювати ситуацію в мас-медіа, визначати ключові тенденції розвитку журналістики та ЗМІ; 2. Розуміти інструменти та стратегії діагностування аналізу стану, розвитку мас-медій на рівні, що дозволить працевлаштуватися за фахом, ефективно використовувати знання, творчі здібності в мас-медійній сфері; 3. Мати знання, навички щодо розробки та реалізації нових інноваційних мас-медійних проектів; 4. Розуміти вплив ЗМІ в інформаційному, суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті; 5. Мати знання, щоб успішно організовувати та проводити дослідження журналістської тематики, формувати нові знання та репрезентувати результати наукової діяльності.
1. Працювати на журналістських посадах на радіо, телебаченні, пресі, інформагентствах, Інтернет-ЗМІ; 2. Системно, творчо мислити щодо формування принципово нових ідей в журналістиці; 3. Розраховувати, проектувати, досліджувати, ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз діяльності ЗМІ, виводити на мас-медійних ринок нові мас-медійні проекти; 4. Критично оцінювати отримані результати журналістської, мас-медійної діяльності, вміти аргументовано захищати прийняті рішення; 5. Ідентифікувати, формулювати, вирішувати завдання розвитку ЗМІ, використовуючи сучасні методи маркетингу.
1. Під час створення теле- , радіо- , газетних і журнальних проектів; 2. Під час маркетингового аналізу мас-медіа; 3. Під час проведення комплексів мас-медійних заходів; 4. У процесі ведення журналістських дискусій; 5. У ході викладання журналістських дисциплін.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня