Прикладна механіка

6.131.00.00 Прикладна механіка
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної механіки
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Особливі умови вступу: визначаються у Правилах прийому на навчання у кожному поточному році вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Програма базується на відомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з методів та технічних засобів прикладної механіки та орієнтує студентів на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна і наукова кар’єра: проектування технологічних процесів виготовлення, діагностики та ремонту зварних виробів та конструкцій у різних галузях промисловості; проектування сучасних засобів автоматизації виробничих процесів, робототехнічних систем та комплексів, підіймально-транспортних логістичних систем, пакувального обладнання; формування структури технологічних процесів проектування, виготовлення та ремонту устаткування, технологічного оснащення та інструментів.
Набуті компетентності: а) фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін; б) основ проектування та виробництва машинобудівних конструкцій та елементів; в) технологічних процесів виробництва та методів їх проектування і впровадження; г) сучасних комп’ютерних програмних засобів для розроблення 3D-моделей і креслень; ґ) організації вимірювань фізичних величин й оцінки їх точності при контролі якості і сертифікації виробництва; д) властивостей конструкційних матеріалів, їх використання і врахування властивостей при виробництві й експлуатації металоконструкцій; е) принципів побудови, функціонування та програмування мікропроцесорної техніки для систем керування виробничих процесів; є) основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів; ж) методів формоутворення деталей на металорізальних верстатах, компоновань, структури, систем керування верстатів та основних принципів програмування оброблення деталей на технологічному устаткуванні, оснащеному системами числового керування.
а) працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та виконання спеціальних розрахунків в галузі прикладної механіки; б) розробляти та синтезувати структурні та принципові схеми технологічного оснащення, компонувати та проектувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів; в) обґрунтовано проводити вибір та застосування засобів технологічного оснащення; г) вибирати конструкційні матеріали для практичного використання з врахуванням їх фізичних, механічних властивостей; ґ) аналізувати і оптимізувати властивості систем на основі використання їх еквівалентних моделей та проводити синтез структурних схем; д) аналізувати вихідні показники на вибір функціональних параметрів верстатів загалом та його елементів зокрема, проектувати окремі вузли верстатів та верстати загалом, оформляти комплекти конструкторської документації; е) організовувати роботу технічних підрозділів виробництва машинобудівного профілю.
а) спілкування, включно з усною та письмовою комунікацією, українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою); б) використання спеціальних знань та термінології, зокрема, в області прикладної механіки та машинобудування, для спілкування на професійному рівні; в) вербальне та письмове презентування практичних розробок в області прикладної механіки.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Університетом та іншими вишами України; двосторонніх договорів між Університетом та вишами країн-партнерів.
Практика/стажування: Програма передбачає наскрізну практичну підготовку, ознайомлення студентів з роботою передових машинобудівних підприємств регіону з метою набуття основних освітньо-професійних навичок за професійними лініями. Практична підготовка передбачає формування фахових компетентностей спеціальності, необхідних для подальшої професійної діяльності.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент кафедри РІТМ Юрчишин Ігор Іванович
Професійні профілі випускників: Посади в державному та приватному секторах економіки у різних сферах діяльності, зокрема: розроблення сучасного роботизованого та автоматизованого обладнання для реалізації різноманітних технологічних процесів; вирішення виробничо-технологічних та проектно-конструкторських завдань у галузях машинобудування і зварювального виробництва; розроблення, розрахунок та створення типових та нових виробів, технологічного обладнання, оснащення, інструментів, проектування технологічних процесів пакування, виготовлення, складання, зварювання, відновлення тощо. Виконання професійної діяльності: виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської, експлуатаційної, сервісної, науково-дослідницької тощо.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: немає.