Прикладна механіка

6.131.00.00 Прикладна механіка
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної механіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Особливі умови вступу: визначаються у Правилах прийому на навчання у кожному поточному році вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з прикладної механіки і акцентує на розв’язках спеціалізованих задач і практичних проблем, що передбачає застосування відповідних теорій і методів. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: загальна вища освіта та професійна підготовка в області прикладної механіки, зокрема підготовка фахівців здатних до аналізу, прогнозування і прийняття рішень при проектуванні, конструюванні, виготовленні, експлуатації та виробництві об’єктів і систем у машинобудуванні. Особливості програми: спрямованість на забезпечення отримання здобувачем вищої освіти загальних компетенцій та фахових компетенцій із окремих практичних ліній (спеціалізацій) програми за рахунок формування спеціалізованих освітніх траєкторій та студентоцентрованості освітнього процесу, зокрема: 1) Робототехнічні системи та комплекси; 2) Інженерія логістичних систем; 3) Технології машинобудування; 4) Машини і технології паковання; 5) Технології та устаткування зварювання; 6) Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій.
Набуті компетентності: Знання: а) фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін; б) основ проектування та виробництва машинобудівних конструкцій та елементів; в) технологічних процесів виробництва та методів їх проектування і впровадження; г) сучасних комп’ютерних програмних засобів для проектування 3D-моделей і креслень; ґ) організації вимірювань фізичних величин і оцінки їх точності при контролі якості і сертифікації виробництва; д) властивостей конструкційних матеріалів, використання матеріалів і врахування їх властивостей при виробництві і експлуатації металоконструкцій; е) принципів побудови, функціонування та програмування мікропроцесорної техніки для систем керування виробничих процесів; є) основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів; ж) методів формоутворення деталей на металорізальних верстатах, компонування, структури, систем керування верстатів та основних принципів програмування обробки деталей на технологічному обладнання оснащеному системами числового керування.
Уміння: а) працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та виконання спеціальних розрахунків в галузі прикладної механіки; б) розробляти та синтезувати структурні та принципові схеми технологічного оснащення, компонувати та проектувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів; в) обґрунтовано проводити вибір та застосування засобів технологічного оснащення; г) вибирати конструкційні матеріали для практичного використання з врахуванням їх фізичних, механічних властивостей; ґ) аналізувати і оптимізувати властивості систем на основі використання їх еквівалентних моделей та проводити синтез структурних схем; д) аналізувати вихідні показники на вибір функціональних параметрів верстатів загалом та його елементів зокрема, проектувати окремі вузли верстатів та верстати загалом, оформляти комплекти конструкторської документації; е) організовувати роботу технічних підрозділів виробництва машинобудівного профілю.
Комунікація: а) спілкування, включно з усною та письмовою комунікацією, українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою); б) використання спеціальних знань та термінології, зокрема, в області прикладної механіки та машинобудування, для спілкування на професійному рівні; в) вербальне та письмове презентування практичних розробок в області прикладної механіки.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Університетом та іншими вишами України; двосторонніх договорів між Університетом та вишами країн-партнерів.
Практика/стажування: Програма передбачає наскрізну практичну підготовку, ознайомлення студентів з роботою передових машинобудівних підприємств регіону з метою набуття основних освітньо-професійних навичок за професійними лініями. Практична підготовка передбачає формування фахових компетентностей спеціальності, необхідних для подальшої професійної діяльності.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент кафедри РІТМ Юрчишин Ігор Іванович
Професійні профілі випускників: Бакалавр з прикладної механіки підготовлений до працевлаштування та виконання професійних робіт за видами економічної діяльності згідно з класифікатором професій ДК 003:2010, пов’язаних із виконанням професійної діяльності проектної, конструкторської, виробничої, контрольної, організаційної, управлінської, експлуатаційної, сервісної, науково-дослідницької на підприємствах, організаціях різних сфер діяльності машинобудівної і споріднених галузей економіки та транспорту.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: немає.