Матеріалознавство

6.132.00.00 Матеріалознавство
Кваліфікація: Бакалавр з матеріалознавства
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра з матеріалознавства є металеві, неметалеві, композиційні, порошкові матеріали та наноматеріали, їх склад, структура та властивості; методи їх дослідження; виготовлення з них виробів різного призначення; технологічні процеси, які забезпечують необхідні показники якості матеріалів та виробів з них. Студенти отримують необхідні знання та вміння: - з теоретичних основ матеріалознавства; - експериментальних методів та методик дослідження структури, фізичних, механічних, функціональних та технологічних властивостей матеріалів; - технологій виготовлення виробів з використання комп’ютерного програмного забезпечення для раціонального виробу матеріалів та технологічних процесів; - визначення механічних, фізичних та технологічних властивостей матеріалів, дослідження їх структури; - проведення експертизних досліджень, метрологічної оцінки та сертифікації матеріалів.
Набуті компетентності: - принципів структуроутворення в матеріалах та впливу бу­до­ви на їхні властивості; - знання природи деформації та руйнування матеріалів, принципів створення матеріалів із заданими механічними властивостями; - знання основних груп функціональних матеріалів та наноматеріалів, спо­со­бів їх тех­но­ло­гіч­ної об­роб­ки для ви­го­тов­лен­ня виробів; - впливу технологічних процесів обробки матеріалів на структурно-фазовий стан та властивості виробів; - методів контролю властивостей матеріалів та якості виробів з них; - сертифікації матеріалів та металопродукції.
- уміння проводити інформаційне забезпечення та складати ділову документацію; - уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення; - уміння застосовувати стандартні методики для визначення структури, хімічного та фазового складу матеріалів; - уміння визначати механічні, технологічні та фізичні властивості матеріалів; - уміння застосовувати методики неруйнівного контролю якості матеріалів та виробів; - уміння використовувати діючі стандарти й нормативні документи у практичній діяльності; - уміння враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції; - уміння опановувати нові знання, прогресивні технології та інновації; - уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності; - навички усного та письмового спілкування державною мовою та хоча б однією із поширених європейських мов; - навички виробничої комунікації та роботи в групах.
- ана­лі­зу­ва­ти фі­зич­ні яви­ща, що ви­ни­ка­ють у матеріалах в процесах їх виробництва та виготовлення виробів; - здій­сню­ва­ти ра­ці­о­наль­ний вибір ма­те­рі­а­лів, енергоощадних та екологічно чистих тех­но­ло­гій виготовлення виробів; - організувати вимірювання фізичних, електричних, магнітних та інших величин та використовувати їх при контролі якості і сертифікації матеріалів та виробів; - здатність обирати стандартні матеріали та технології для відновлення та ремонту виробів; - встановлювати види та механізми пошкодження матеріалів, руйнування виробів та пропонувати ефективні заходи протидії; - уміння створювати технологічну документацію.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Навчальна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи на провідних підприємствах
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – доц. кафедри ПМОМ Богун Лідія Ігорівна, контактна особа – доц. кафедри ПМОМ Тепла Тетяна Леонідівна teplatanya@mail.ru
Професійні профілі випускників: Професійна діяльність бакалаврів за освітньо-професійним напрямом «Матеріалознавство» визначається використанням набутих знань та умінь в галузі сучасного матеріалознавства, новітніх технологій оброблення матеріалів та виробів, забезпечення відновлення та ремонту виробів, здійснення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва. Сферою діяльності бакалаврів з матеріалознавства є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної, легкої промисловості, металургії, енергетики, будівництва, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації, інженера-технолога, інженера-лаборанта, інспектора з контролю якості продукції, інженера-інспектора, інспектора-приймальника та ін. Фахівець з матеріалознавства здійснює вибір матеріалів та технологічних процесів для виготовлення виробів відповідно до умов експлуатації та вимог сучасного дизайну; технологічні процеси оброблення виробів відповідно до потреб різних галузей промисловості; визначає властивості матеріалів, досліджує їх структуру з використанням сучасних методів, оцінює якість та проводить експертизні дослідження причин руйнування виробів та конструкцій; розробляє технології відновлення, утилізації та вторинної переробки матеріалів; надає послуги із сертифікації металопродукції.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами. Програма викладання адаптована до європейських програм згідно Болонського процесу на основі виконання міжнародного проекту TEMPUS MMATENG. Протягом навчання студенти мають можливість взяти участь в академічній мобільності за міжнародною програмою ERASMUS+ KA1 у Бельгії, Франції та Польщі.