Галузеве машинобудування

6.133.00.00 Галузеве машинобудування
Кваліфікація: Бакалавр з галузевого машинобудування
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - знання технологічних процесів виробництва та методів їх проектування і впровадження; - знання основ побудови сучасних комп’ютеризованих приладів, алгоритмів та засобів програмування і роботи персональних комп’ютерів; - обізнаність з елементами інженерної графіки, застосовуванням сучасних комп’ютерних програмних засобів виконання і редагування зображень і креслень для підготовки технічної документації; - знання інженерних методів розрахунку та вибору, сфери застосування класичних та новітніх конструкцій машин, складальних вузлів, механізмів, деталей, технологічних процесів зварювання, що використовуються в сучасному машинобудуванні; - вимог до металообробних інструментів, принципів вибору інструментальних матеріалів, геометричних параметрів, проектування основних видів інструментів, технологічних процесів виготовлення металообробних інструментів; - основ проектування технологічного оснащення для обробки деталей на металорізальних верстатах, допоміжних інструментів, оснащення для складання; - методів і систем автоматизованого проектування металообробних інструментів і технологічного оснащення; - методів формоутворення деталей на металорізальних верстатах, компонування, структури, систем керування верстатів та основних принципів програмування обробки деталей на технологічному обладнанні, оснащеному системами числового керування.
- працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та виконання спеціальних розрахунків в сфері галузевого машинобудування; - розробляти конструкцію та відповідну технічну документацію з дотриманням вимог нормативних документів, використовуючи сучасні прикладні програми; - організувати вимірювання фізичних, електричних, магнітних та інших величин, та давати оцінку їх точності при контролі якості і сертифікації устаткування; - розробляти та синтезувати структурні та принципові, а також створювати розрахункові схеми обладнання, компонувати та проектувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів; - проводити розрахунки при розробленні конструкцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів; - аналізувати і оптимізувати властивості систем на основі використання їх еквівалентних моделей; - проводити синтез структурних схем; - формулювати технічні вимоги та розробляти алгоритми функціонування виробів з мікропроцесорним керуванням; - дотримуватися правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в професійному та фаховому спрямуванні; - вибирати конструкційні матеріали для практичного використання з врахуванням їх фізичних, механічних властивостей; - використовувати програмні системи для автоматизованого проектування металообробних інструментів, технологічного оснащення та технологічних процесів; - здійснювати оптимальний вибір матеріалу, способу технологічної обробки для виготовлення деталей та вузлів машин, прогнозувати поведінку матеріалів та аналізувати причини виходу з ладу деталей машин при дії на них експлуатаційних чинників; - аналізувати вихідні показники на вибір функціональних параметрів верстатів загалом та його елементів зокрема, проектувати окремі вузли верстатів та верстати загалом, оформляти комплекти конструкторської документації.
- уміння спілкуватися, включно усну та письмову комунікацію, українською мовою та однією з іноземних мов (англійською,німецькою, французькою); - здатність використання різноманітних методів, зокрема, механіки, зварювання та машинобудування, для спілкування на професійному та соціальному рівні; - навички вербального та письмового презентування практичних розробок в напрямку галузевого машинобудування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня