Комп'ютерно-інтегровані технології художнього та ювелірного литва

6.136.00.03 Комп'ютерно-інтегровані технології художнього та ювелірного литва
Кваліфікація: Бакалавр з комп'ютерно-інтегрованих технологій художнього та ювелірного литва
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Особливі умови вступу: -
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та випускної кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра з комп'ютерно-інтегрованих технологій художнього та ювелірного литва є ливарні сплави, їх склад, структура та властивості, технологічні процеси, що забезпечують необхідні показники якості ливарних матеріалів та виробів з них. Студенти отримують необхідні знання з соціально-економічних та професійних навчальних дисциплін в обсязі, достатньому для здійснення виробничих функцій в галузі металургії.
Програмні результати навчання: - методів і принципів генерації тепла в пічних агрегатах; розрахунку горіння палива; складання теплового балансу печі; - вимог до вогнетривких матеріалів їх властивостей та особливостей застосування в ливарному виробництві; - методів та засобів комп’ютерного проектування, моделювання та розрахунку технологічних режимів литва; - специфічних особливостей процесу проектування; - етапів та психології творчості проектувальника; - загальних відомостей про виливки, їх види, основи проектування та способи отримання; - основних механічних і технологічних властивостей ливарних матеріалів; - сучасних методів автоматизації та комп’ютеризації устаткування ливарних цехів; - екологічних чинників та засад сталого розвитку металургійного виробництва. - методів і принципів генерації тепла в пічних агрегатах; розрахунку горіння палива; складання теплового балансу печі; - вимог до вогнетривких матеріалів їх властивостей та особливостей застосування в ливарному виробництві; - методів та засобів комп’ютерного проектування, моделювання та розрахунку технологічних режимів литва; - специфічних особливостей процесу проектування; - етапів та психології творчості проектувальника; - загальних відомостей про виливки, їх види, основи проектування та способи отримання; - основних механічних і технологічних властивостей ливарних матеріалів; - сучасних методів автоматизації та комп’ютеризації устаткування ливарних цехів; - екологічних чинників та засад сталого розвитку металургійного виробництва. - спроможність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін; - здатність обирати типові технологічні процеси та відповідне устаткування для забезпечення потрібних показників якості виробів; - здатність оцінювати, інтерпретувати вихідні дані для проектування нових технологічних процесів; - здатність здійснювати метрологічну оцінку відповідності якості матеріалів, металовиробів та послуг державним та міжнародним стандартам; - уміння створювати технологічну документацію відповідно до вимог діючих стандартів; - навички вербального та письмового презентування.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Навчальна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи на провідних підприємствах
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – асистент кафедри ПМОМ Тепла Тетяна Леонідівна, контактна особа – доц. кафедри ПМОМ Тепла Тетяна Леонідівна teplatanya@mail.ru
Професійні профілі випускників: Професійна діяльність бакалаврів за спеціальністю «Металургія» визначається використанням набутих знань та умінь в галузі сучасного ливарного виробництва, новітніх технологій оброблення матеріалів та виробів, створення нових та вдосконалення відомих технологічних процесів, забезпечення відновлення та ремонту виробів, здійснення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва. Сферою діяльності бакалаврів з металургії є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної, медичної, ювелірної та художньої промисловості, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: інженера-ливарника, інженера-технолога, інженера-лаборанта, інспектора з контролю якості продукції, інженера-інспектора, інспектора-приймальника та ін.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами. Програма викладання адаптована до європейських програм згідно Болонського процесу на основі виконання міжнародного проекту TEMPUS MMATENG. Протягом навчання студенти мають можливість взяти участь в академічній мобільності за міжнародною програмою ERASMUS+ KA1 у Бельгії, Франції та Польщі.