Нафтогазова інженерія та технології

6.185.00.00 Нафтогазова інженерія та технології
Кваліфікація: Бакалавр з нафтогазової інженерії та технології
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Об’єкт вивчення: технології та обладнання буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. Цілі навчання: формування в здобувачів вищої освіти компетентностей необхідних для розв’язування складних спеціалізованих задач проектування та застосування техніки та технологій буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи нафтогазових технологій, пов’язаних з бурінням свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. Методи, методики та технології: методи фізичного і математичного моделювання; технології буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу Інструменти та обладнання: нафтогазопромислове обладнання, устаткування, техніка, контрольно-вимірювальні прилади, необхідні для технологічних процесів буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу.
Набуті компетентності: 1. Знати і розуміти поняття, закономірності та особливості розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина в України, а також етичні та правові засади професійної діяльності. 2. Знати теорії, принципів, методів і понять нафтогазової інженерії, розуміти сучасний стан та роль нафтогазової галузі в забезпеченні енергетичної безпеки України. 3. Аналізувати та розробляти елементи технологічних схем та технічних пристроїв систем буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. 4. Аналізувати геологічні процеси, базові закономірності формування та властивості гірських порід, у тому числі нафтогазових покладів. 5. Прогнозувати та аналізувати фізико-хімічні властивості нафти і газу в процесах їх видобування, транспортування та зберігання. 6. Розраховувати параметри гідрогазодинамічних процесів, які супроводжують рух нафти і газу та технологічних рідин в пласті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із застосуванням законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки та сучасних методик відповідних розрахунків. 7. Здійснювати розрахунки технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газонафтосховищ із застосуванням відповідних математичних та інженерних методів.
1. Уміння аналізувати й оцінювати явище політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії. 2. Уміння правильно використовувати мовні засоби залежно від сфери й мети спілкування, формувати ділову документацію. 3. Виконувати оцінювання, інтерпретацію вихідних даних, застосовувати основні положення взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань для синтезу нових виробів, обладнання та технологічних процесів нафтогазового комплексу. 4. Уміння організувати вимірювання фізичних, електричних, магнітних та інших величин, та давати оцінку їх точності при контролі якості і сертифікації устаткування. 5. Уміння застосовування положень взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань для нових виробів, обладнання та технологічних процесів тощо. 6. Уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та виконання спеціальних розрахунків в галузі нафтогазової інженерії та технологій. 7. Уміння розробляти конструкцію та відповідну технічну документацію з дотриманням вимог нормативних документів, використовуючи сучасні прикладні програми. 8. Уміння розробляти та синтезувати структурні та принципові, а також створювати розрахункові схеми обладнання, компонувати та проектувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів. 9. Уміння підготовлено та обґрунтовано проводити вибір і застосування засобів технологічного оснащення об’єктів нафтогазового комплексу. 10. Уміння проводити розрахунки при розробленні конструкцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів. 11. Уміння виконувати окремі елементи проектів на стадіях ескізного, технічного та робочого проектування нафтогазових технологій та інженерії 12. Уміння дотримуватися правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в професійному та фаховому спрямуванні. 13. Уміння аналізувати і формувати вимоги до трубопровідних матеріалів і покрить трубопровідних систем. Виконувати вибір оптимальних методів контролю якості та нанесення покрить. 14. Уміння визначати на основі функціонального призначення технічні вимоги до виробів нафтогазового комплексу, вимоги до їх якості, вибирати способи їх отримання, проектувати технологічне оснащення, технології обробки і складання. 15. Уміння розробляти та складати відповідно до встановлених вимог типові проектні, технологічні та робочі документи магістральних трубопроводів. 16. Уміння вибирати раціональні технологічні процеси виготовлення виробів на підприємствах нафтогазового комплексу, інструменти, устаткування, оснащення.
1. Уміння спілкуватися, включно усну та письмову комунікацію, українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні. 3. Навички вербального та письмового презентування практичних розробок в напрямку нафтогазових технологій та інженерії.
Академічна мобільність: Можливість продовжити навчання за освітньою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Практика/стажування: Виробнича галузева практика. Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Максимович О.В.
Професійні профілі випускників: Робочі місця в державному та приватному секторах економіки у різних сферах діяльності, зокрема: сегмент паливної енергетики, що включає підприємства трубопровідного транспорту та зберігання вуглеводнів і науково-дослідні центри. При цьому випускник може претендувати на такі посади: - при реалізації виробничо-технологічної діяльності: молодші інженерні посади (фахівець - виконавець); - при реалізації організаційно-управлінської діяльності: фахівець з управління первинним колективом (будівельно-монтажною бригадою та ін.); майстер; - при реалізації експериментально-дослідної діяльності: фахівець-виконавець за визначенням параметрів організаційно технологічних схем будівництва та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ, щодо виконання експериментальних робіт (молодші інженерні посади); - при реалізації проектної діяльності: фахівець зі збору матеріалів, документації для проектування, оформлення результатів проектування (молодші інженерні посади). Виконання професійної діяльності: виробничо-технологічної; організаційно-управлінської; проектно-конструкторської; експлуатаційної; сервісної; науково-дослідницької в галузі нафтогазових технологій та інженерії у виробничих будівельно-монтажних організаціях, сервісних компаніях, науково-дослідних і проектних організаціях та ін.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: немає