Нафтогазова інженерія та технології

6.185.00.00 Нафтогазова інженерія та технології
Кваліфікація: Бакалавр з нафтогазової інженерії та технології
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Об’єкт вивчення: технології та обладнання буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. Цілі навчання: формування в здобувачів вищої освіти компетентностей необхідних для розв’язування складних спеціалізованих задач проектування та застосування техніки та технологій буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи нафтогазових технологій, пов’язаних з бурінням свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. Методи, методики та технології: методи фізичного і математичного моделювання; технології буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу Інструменти та обладнання: нафтогазопромислове обладнання, устаткування, техніка, контрольно-вимірювальні прилади, необхідні для технологічних процесів буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу.
Програмні результати навчання: 1. Знати і розуміти поняття, закономірності та особливості розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина в України, а також етичні та правові засади професійної діяльності. 2. Знати теорії, принципів, методів і понять нафтогазової інженерії, розуміти сучасний стан та роль нафтогазової галузі в забезпеченні енергетичної безпеки України. 3. Аналізувати та розробляти елементи технологічних схем та технічних пристроїв систем буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. 4. Аналізувати геологічні процеси, базові закономірності формування та властивості гірських порід, у тому числі нафтогазових покладів. 5. Прогнозувати та аналізувати фізико-хімічні властивості нафти і газу в процесах їх видобування, транспортування та зберігання. 6. Розраховувати параметри гідрогазодинамічних процесів, які супроводжують рух нафти і газу та технологічних рідин в пласті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із застосуванням законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки та сучасних методик відповідних розрахунків. 7. Здійснювати розрахунки технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газонафтосховищ із застосуванням відповідних математичних та інженерних методів. 1. Знати і розуміти поняття, закономірності та особливості розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина в України, а також етичні та правові засади професійної діяльності. 2. Знати теорії, принципів, методів і понять нафтогазової інженерії, розуміти сучасний стан та роль нафтогазової галузі в забезпеченні енергетичної безпеки України. 3. Аналізувати та розробляти елементи технологічних схем та технічних пристроїв систем буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. 4. Аналізувати геологічні процеси, базові закономірності формування та властивості гірських порід, у тому числі нафтогазових покладів. 5. Прогнозувати та аналізувати фізико-хімічні властивості нафти і газу в процесах їх видобування, транспортування та зберігання. 6. Розраховувати параметри гідрогазодинамічних процесів, які супроводжують рух нафти і газу та технологічних рідин в пласті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із застосуванням законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки та сучасних методик відповідних розрахунків. 7. Здійснювати розрахунки технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газонафтосховищ із застосуванням відповідних математичних та інженерних методів. 1. Уміння спілкуватися, включно усну та письмову комунікацію, українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні. 3. Навички вербального та письмового презентування практичних розробок в напрямку нафтогазових технологій та інженерії.
Академічна мобільність: Можливість продовжити навчання за освітньою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Практика/стажування: Виробнича галузева практика. Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Максимович О.В.
Професійні профілі випускників: Робочі місця в державному та приватному секторах економіки у різних сферах діяльності, зокрема: сегмент паливної енергетики, що включає підприємства трубопровідного транспорту та зберігання вуглеводнів і науково-дослідні центри. При цьому випускник може претендувати на такі посади: - при реалізації виробничо-технологічної діяльності: молодші інженерні посади (фахівець - виконавець); - при реалізації організаційно-управлінської діяльності: фахівець з управління первинним колективом (будівельно-монтажною бригадою та ін.); майстер; - при реалізації експериментально-дослідної діяльності: фахівець-виконавець за визначенням параметрів організаційно технологічних схем будівництва та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ, щодо виконання експериментальних робіт (молодші інженерні посади); - при реалізації проектної діяльності: фахівець зі збору матеріалів, документації для проектування, оформлення результатів проектування (молодші інженерні посади). Виконання професійної діяльності: виробничо-технологічної; організаційно-управлінської; проектно-конструкторської; експлуатаційної; сервісної; науково-дослідницької в галузі нафтогазових технологій та інженерії у виробничих будівельно-монтажних організаціях, сервісних компаніях, науково-дослідних і проектних організаціях та ін.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: немає