Вагони та вагонне господарство

6.273.00.01 Вагони та вагонне господарство
Кваліфікація: Бакалавр залізничного транспорту
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКTC
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: Наявність атестата про повну загальну середню освіту.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання навчального плану
Характеристика освітньої програми: Базується на нормативних положеннях, сучасних досягненнях транспортної науки та передовому практичному досвіді у галузі проєктування, виготовлення, модернізації та експлуатації вагонів та їх складових частин.
Програмні результати навчання: 1 Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і етичних засадах. 2 Здійснювати професійне спілкування з учасниками трудового процесу сучасною українською мовою. 3 Використовувати навички усної та письмової комунікації іноземною мовою; перекладати іншомовні інформаційні джерела. 4 Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси та сучасні програмні засоби. 5 Використовувати принципи формування трудових ресурсів; виявляти резерви підвищення ефективності праці співробітників при проєктуванні, виробництві, експлуатації та ремонті вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів. 6 Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, учнями, ефективно працювати у команді. 7 Ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для ефективного розвитку країни. 8 Уміти використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та громадській діяльності. 9 Уміти застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 10 Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України. 11 Знати основні історичні етапи розвитку предметної області та уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності. 12 Знати основні положення нормативно-правових та законодавчих актів України у сфері залізничного транспорту, Правил технічної експлуатації залізниць України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів. 13 Ідентифікувати типи і моделі вагонів та контейнерів, їх системи, елементи, характеристики та параметри. 14 Визначати параметри вагонів та контейнерів, їх систем та елементів шляхом проведення вимірювального експерименту з оцінкою його результатів. 15 Знати основні технологічні операції, технологічне устаткування, технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації що використовуються в експлуатації, ремонті та обслуговуванні вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів. 16 Володіти основами розробки та впровадження у виробництво документації щодо визначеності технологічних процесів будівництва, експлуатації, ремонту та обслуговування вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів та інших інструктивних вказівок, правил та методик. 17 Знати особливості та вміти розробляти технічні завдання і технічні умови на проєктування вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та показники якості продукції. 18 Виконувати розрахунок основних характеристик та параметрів технологічних процесів виробництва й ремонту вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів з метою їх порівняння та формування управлінських рішень щодо подальшого функціонування підприємства з оцінкою якості його продукції. 19 Знати структуру управління експлуатацією, технічного обслуговування та ремонту вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів. 20 Знати призначення та специфіку роботи структурних підрозділів лінійних підприємств та заводів, малих колективів виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів. 21 Знати методи та вміти використовувати засоби технічних вимірювань, технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи під час технічного діагностування вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів. 22 Розробляти проєктно-конструкторську та технологічну документацію зі створення, експлуатації, ремонту та обслуговування вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів, використовуючи спеціалізовані сучасні програмні засоби. 23 Знати та розраховувати основні показники звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) підприємства під час експлуатації та ремонту вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів. 24 Вміти розрахувати техніко-економічні та експлуатаційні показники вагонів та контейнерів, їх систем, агрегатів та вузлів. 25 Знати основні вимоги охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної діяльності.
Академічна мобільність: Можливість навчатись у вітчизняних та закордонних університетах
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., Терещак Юрій Володимирович
Професійні профілі випускників: Сфера діяльності випускників – залізничний транспорт. Місцем роботи можуть бути підприємства, що займаються експлуатацією, технічним обслуговуванням, проєктуванням, виробництвом, випробуванням і модернізацією вагонів; проєктуванням технологічних процесів і засобів технічного оснащення для технічного обслуговування та ремонту вагонів; розробкою проєктної та нормативно-технічної документації. Первинні посади: поїзний електромеханік, начальник поїзда, механік, технік-конструктор, диспетчер виробництва, інженер з транспорту, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом; інженер з технічної діагностики; інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер з охорони праці, інженер з ремонту, інженер з приймання вагонів, інженер із впровадження нової техніки та технологій, інженер із стандартизації та якості, розподілювач робіт, дефектоскопіст, слюсар з ремонту рухомого складу, бригадир, звільнений бригадир, майстер виробничого підрозділу.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма має 2 професійні блоки (траєкторії): Блок 1 «Проектування, виготовлення та конструкція вагонів»; Блок 2 «Експлуатація, модернізація та ремонт вагонів»