Автомобільний транспорт

6.274.00.00 Автомобільний транспорт
Кваліфікація: Бакалавр з автомобільного транспорту
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої-професійної програми (складання екзаменів і заліків, захист дипломної роботи, складання державного екзамену).
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень освітньої та професійної підготовки і орієнтує на актуальні практичні лінії, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра. Освітньо-професійна програма має дві практичні лінії: мехатроніка і автомобільні системи; логістика експлуатації і сервісу автомобілів
Набуті компетентності: 1.Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху. 2.Поглиблені знання принаймні в одній із сфер діяльності: обслуговування, діагностування, ремонт. 3.Знання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм. 4.Знання і розуміння складних спеціалізованих завдань та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі автомобільного транспорту.
1.Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними. 2.Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення. 3.Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності; їх взаємодій, в тому числі, засобами інформаційних технологій. 4.Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення.
1.Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 2.Критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення. 3.Критично аналізувати ситуацію галузі та визначати ключові тенденції її розвитку. 4.Застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань автомобільного транспорту.
Академічна мобільність: на основі двосторонніх договорів між НУЛП та університетами України; вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів
Практика/стажування: Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає формування фахових компетентностей спеціальності, необхідних для подальшої професійної діяльності.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доц. Глобчак Михайло Васильович
Професійні профілі випускників: Фахівці готуються для організаційної, господарської, комерційної діяльності в галузі транспорту. Робочі місця в галузі транспорту: автотранспортні підприємства, станції технічного обслуговування, станції сервісного та фірмового обслуговування, відділи автотехнічної і автодорожньої експертизи, заклади професійно-технічної освіти
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Дотримання відповідності мети, змісту освітньої програми, методів, форм, засобів, технологій і механізмів реалізації освітнього процесу очікуваним результатам навчання; наявність послідовного зв’язку між різними етапами освітнього процесу та рівнями вищої освіти; інноваційність та інтегрованість освіти і науки; можливість адаптації структури і змісту освітньої програми до змін потреб та інтересів зацікавлених сторін; дотримання принципу академічної доброчесності при розробленні та реалізації освітньої програми, інтеграція освітнього процесу у Європейський простір вищої освіти. Оригінальність цієї освітньо-професійної програми полягає у можливості студентів пройти спеціалізацію за двома професійними лініями: «Мехатроніка і автомобільні системи» та «Логістика експлуатації та сервісу автомобілів», що розширюють теоретичні знання, уміння й навички у сфері комп’ютерного діагностування й ремонту мехатронних систем автомобілів, гібридів та електромобілів, а також у сфері транспортної логістики та сервісу автомобілів.