Автомобільний транспорт

6.274.00.00 Автомобільний транспорт
Кваліфікація: Бакалавр з автомобільного транспорту
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі загальної середньої освіти освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання. Організацію прийому вступників на навчання здійснює Приймальна комісія Університету, дирекція інституту механічної інженерії та транспорту.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої-професійної програми (складання екзаменів і заліків, захист дипломної роботи, складання державного екзамену).
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень освітньої та професійної підготовки і орієнтує на актуальні практичні лінії, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.
Програмні результати навчання: Розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері автомобільного транспорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів технічних наук, економіки та управління і характеризується комплексністю та невизначеністю умов Розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері автомобільного транспорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів технічних наук, економіки та управління і характеризується комплексністю та невизначеністю умов Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту та їхніх систем, використовувати у професійній діяльності знання з основ конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ розрахунку автомобільних транспортних засобів, проведення вимірювального експерименту й оброблення його результатів; розробляти технологічні процеси, технологічне устаткування та оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їхніх систем та елементів, складати, оформлювати й оперувати технічною документацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між університетом та університетами України; двосторонніх договорів між університетом та вищими навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає формування фахових компетентностей спеціальності, необхідних для подальшої професійної діяльності. Освітньо-професійна програма передбачає наскрізну програму практичної підготовки, ознайомлення студентів з передовими автотранспортними підприємствами з метою опанування початкових відомостей з напряму «Автомобільний транспорт», вивчення принципів організації підприємств автомобільного транспорту з урахуванням забезпечення працездатності рухомого складу, включаючи конструктивну і дорожню безпеку, розкрити особливості обраної професії, отримати уявлення про майбутню спеціальність, закріпити теоретичні знання.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент Качмар Роман Ярославович
Професійні профілі випускників: Організовує діяльність функціональних підрозділів автотранспортних підприємств. Аналізує діагностичну інформацію про технічний стан автомобілів. Впроваджує сервісні послуги в сфері автообслуговування. Здійснює розрахунок показників ефективності транспортного процесу.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Дотримання відповідності мети, змісту освітньої програми, методів, форм, засобів, технологій і механізмів реалізації освітнього процесу очікуваним результатам навчання; наявність послідовного зв’язку між різними етапами освітнього процесу та ступенями вищої освіти; інноваційність та інтегрованість освіти і науки; можливість адаптації структури і змісту освітньої програми до змін потреб та інтересів зацікавлених сторін; дотримання принципу академічної доброчесності при розробленні та реалізації освітньої програми, інтеграція освітнього процесу у Європейський простір вищої освіти.