Організація перевезень та управління на залізничному транспорті

6.275.02.04 Організація перевезень та управління на залізничному транспорті
Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання навчального плану
Характеристика освітньої програми: Освітня програма базується на нормативних положеннях та результатах сучасних досліджень з транспортних технологій, систем пасажирських та вантажних перевезень, особливостей керування транспортними потоками, безпекою, організації та управління процесом перевезень і спрямовує студента на розв’язання актуальних задач і проблем у галузі транспорту
Програмні результати навчання: 1. Брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ; 2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспільства у розвитку транспортних технологій; 3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати державною мовою на достатньому для професійної діяльності рівні; 4. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати іноземною мовою на достатньому для професійної діяльності рівні; 5. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання практичних завдань з організації перевезень та проектування транспортних технологій; 6. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та оцінювати параметри транспортних систем та технологій; 7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення транспортних технологій; 8. Розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері транспортних систем та технологій; 9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної діяльності у сфері транспортних систем та технологій; 10. Розробляти та використовувати транспортні технології з врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища; 11. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний аналіз та прогнозування роботи транспортних систем; 12. Знаходити рішення щодо раціональних методів організації навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибирати механізми та засоби проведення навантажувально-розвантажувальних робіт; 13. Організовувати та управляти перевезеннями вантажів в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів та маршрутів руху. Контролювати хід виконання перевезення; 14. Організовувати та управляти перевезеннями пасажирів та багажу в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів та маршрутів руху. Організовувати обслуговування пасажирів на вокзалах та пасажирських терміналах; 15. Оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і мережі транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління транспортними потоками; 16. Вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту; 17. Розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначення функцій логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків. 18. Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність інфраструктури та технології функціонування транспортних систем; 19. Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень; 20. Досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. Встановлювати їх ефективність і надійність; 21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної діяльності; 22. Організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи оформлення митної документації. Використання методів митного контролю. 23. Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації транспортних засобів. Оцінювати елементи конструкції транспортних засобів. Установлювати зв’язок між елементами конструкції транспортних засобів; 24. Вибирати інформаційні системи для організації перевезень. Експлуатувати автоматизовані системи керування та навігаційні системи у перевізному процесі. Використовувати електронні карти; 25. Використовувати методи організації транспортно-експедиторського обслуговування різних видів сполучення; 26. Досліджувати проблеми людського чинника, пов’язані з транспортом, а також наслідки помилок для безпеки та управління. Визначати моделі поведінки людей у зв’язку з помилками.
Академічна мобільність: Можливість навчатись у вітчизняних та закордонних університетах
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма має 2 професійні блоки (траєкторії): Блок 1 «Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті» Блок 2 "Організація міжнародних перевезень на залізничному транспорті"