Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

6.275.03.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Кваліфікація: Бакалавр з транспортних технологій (за видами)
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 3 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 180 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: визначаються у Правилах прийому на навчання у кожному поточному році вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: виконання навчального плану
Характеристика освітньої програми: освітня програма базується на нормативних положеннях та результатах сучасних досліджень з транспортних технологій, прогнозування розвитку транспортних систем, систем пасажирських та вантажних перевезень, особливостей керування транспортними потоками, безпекою та спрямовує студента на розв’язання актуальних задач і проблем у галузі транспорту
Набуті компетентності: - опрацювання статистичної інформації про показники транспортних систем та транспортних процесів; - документальне оформлення транспортної діяльності у внутрішньому і міжнародному сполученнях та аналіз нормативних вимог до організації перевезень; - розслідування подій на транспорті, автотехнічна експертиза та оцінка безпеки руху; - аналіз транспортних характеристик вантажів з їх маркуванням; - управління вантажопотоками; - організація роботи на об’єктах транспорту; - дослідження та аналіз пасажирських потоків; - управління системами пасажирського транспорту; - дослідження та проектування схем організації руху; - розроблення комплексних схем транспорту; - планування взаємодії видів транспорту; - оцінка взаємодії транспортних мереж і вузлів; - розроблення та удосконалення автоматизованих систем управління рухом; - логістичне обслуговування.
- визначити і сформулювати проблеми, які стосуються безпосередньо сфери транспортного обслуговування; - знаходити рішення для складних практичних задач раціонального використання транспорту (усно та у письмовій формі); - підсумувати причини та наслідки інтенсивної автомобілізації; - аналізувати напрямки розвитку транспортних систем в урбанізованих просторах; - розробити навчальну програму для закладів професійної освіти; - узагальнити сучасний доробок у галузі транспорту; - оцінити та прогнозувати вплив розвитку галузі транспорту на ріст економіки держави; - порівняти транспортні стратегії в умовах глобалізації; - виміряти параметри транспортних систем.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною англійською мовою; - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: можливість навчатись у вітчизняних та закордонних університетах
Керівник освітньої програми, контактна особа: доцент кафедри транспортних технологій, к-т техн. наук, доцент Бойків Микола Васильович
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня