Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

6.275.03.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: визначаються у Правилах прийому на навчання у кожному поточному році вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: виконання навчального плану
Характеристика освітньої програми: освітня програма базується на нормативних положеннях та результатах сучасних досліджень з транспортних технологій, прогнозування розвитку транспортних систем, систем пасажирських та вантажних перевезень, особливостей керування транспортними потоками, безпекою та спрямовує студента на розв’язання актуальних задач і проблем у галузі транспорту
Набуті компетентності: Технічні, технологічні, контрольні та організаційні
1. Опрацювання статистичної інформації про показники транспортних систем та транспортних процесів; 2. Документальне оформлення транспортної діяльності у внутрішньому і міжнародному сполученнях та аналіз нормативних вимог до організації перевезень; 3. Розслідування подій на транспорті, автотехнічна експертиза та оцінка безпеки руху; 4. Аналіз транспортних характеристик вантажів з їх маркуванням; управління вантажопотоками; 5. Організація роботи на об’єктах транспорту; 6. Оптимізація систем масового обслуговування на транспорті; 7. Дослідження та аналіз пасажирських потоків; 8. Управління системами пасажирського транспорту; 9. Дослідження та проектування схем організації руху; 10. Розроблення комплексних схем транспорту; 11. Планування взаємодії видів транспорту; 12. Оцінка взаємодії транспортних мереж і вузлів; 13. Розроблення та удосконалення автоматизованих систем управління рухом; 14. Логістичне обслуговування.
Щодо синтезу: – визначити і сформулювати проблеми, які стосуються безпосередньо сфери транспортного обслуговування; – знаходити рішення для складних практичних задач раціонального використання транспорту (усно та у письмовій формі); – підсумувати причини та наслідки інтенсивної автомобілізації; – аналізувати напрямки розвитку транспортних систем в урбанізованих просторах; – розробити навчальну програму для закладів професійної освіти. Щодо оцінювання знань: – узагальнити сучасний доробок у галузі транспорту; – оцінити та прогнозувати вплив розвитку галузі транспорту на ріст економіки держави; – порівняти транспортні стратегії в умовах глобалізації; – виміряти параметри транспортних систем
Академічна мобільність: можливість навчатись у вітчизняних та закордонних університетах
Керівник освітньої програми, контактна особа: кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Бойків Микола Васильович
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня