Технології машинобудування

8.131.00.03 Технології машинобудування
Кваліфікація: Магістр з прикладної механіки
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Механічна інженерія, Прикладна механіка
Набуті компетентності: - моделювати технічні системи; - планувати та проводити експериментальне дослідження в системі з об'єктами механоскладального виробництва; - застосовувати математичні методи планування та обробки результатів експериментів; - науково обґрунтовувати вимоги до механоскладальних систем машинобудування; - формування проблемних питань певних дисциплін; - розроблення методичних матеріалів та посібників; - засвоєння нових знань по прогресивних технологіях та їх застосування.
- дослідницька робота по удосконаленню існуючих та побудові нових принципів технологічних процесів механообробки, пристроїв та комплексів оброблення та складання машин та механізмів; - організаційно-технічне забезпечення експлуатації машинобудівних систем та комплексів; - забезпечення та проведення навчального процесу по профільним дисциплінам спеціальності.
- математичне та інженерне обґрунтування нових принципів побудови технологічних процесів механічного оброблення та складання машин; - проведення експериментальних досліджень в технології машинобудування; - обґрунтування та розробка вимог до механоскладальних систем машинобудування; - науково-технічне забезпечення експлуатації та ремонту обладнання машинобудування; - організаційно-технічне забезпечення проведення експлуатації обладнання та оснащення машинобудівних підприємств.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня