Металургія

8.136.00.01 Металургія
Кваліфікація: Магістр з металургії
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Особливі умови вступу: Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист випускної кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Узагальненим об’єктом діяльності магістра з металургії є: металургія ливарних сплавів та сучасні технології ливарного виробництва; технологічні, механічні та експлуатаційні властивості ливарних сплавів; методи визначення дефектів литва; методи усунення дефектів литва; комп'ютерне моделювання оснастки та технологічних процесів ливарного виробництва; комп'ютерне моделювання виробів художнього, ювелірного, стоматологічного та ортопедичного литва; використання адитивних технологій у ливарному виробництві. Студенти отримують знання з соціально-економічних та професійних навчальних дисциплін в обсязі, достатньому для здійснення виробничих функцій в галузі металургії.
Набуті компетентності: - розроблення оптимальних підходів для створення ливарних сплавів; - прогнозування шляхів розвитку та поведінки ливарних матеріалів за різних умов експлуатації; - здійснення експертного дослідження з метою сертифікації та встановлення якості матеріалів; - обґрунтовування оптимального вибору ливарних матеріалів відповідно до норм ДСТУ, EN та ISO; - розроблення та використання комп’ютерних баз даних про технологію виготовлення оснасти, виробів художнього, ювелірного, стоматологічного та ортопедичного литва; - здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань ливарного виробництва; - здатність аналізувати та оцінювати коло завдань, що сприяють ефективному використанню природних ресурсів та продукції ливарних підприємств.
- з організації роботи виробничих підрозділів ливарних підприємств; - уміння застосовувати інформаційне забезпечення та складати ділову документацію; - уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для проектування, моделювання та розрахунку технологічних процесів ливарного виробництва; - здатність управляти проектами у галузі металургії та впровадження завершених проектів відповідно до міжнародних стандартів; - здатність втілювати принципи та засади захисту прав інтелектуальної власності, реалізовувати, встановлювати та здійснювати захист об’єктів інтелектуальної власності; - здатність використовувати сучасні CAD/CAM/CAE системи для розрахунку та проектування продукції, оснащення та устаткування металургійної галузі; - здатність здійснювати аналіз та прогнозування експлуатаційних властивостей литих виробів, причин виникнення ливарних дефектів з використанням сучасних систем комп’ютерного моделювання.
- уміння враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції; - уміння засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації; - уміння створювати продуктивні соціально—економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі й демократичних принципах; - навички до ділових комунікацій у професійній сфері, ділового спілкування та роботи в команді; - навички етичних норм поведінки, толерантності, адаптивності й комунікабельності.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Навчальна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи у провідних науково-дослідних інститутах та підприємствах різної форми власності.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – доц. кафедри ПМОМ Тростянчин А.М., контактна особа - доц. Тепла Т.Л. tetiana.l.tepla@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Професійна діяльність магістрів металургії визначається використанням набутих знань та умінь в галузі ливарного виробництва, новітніх технологій моделювання та виготовлення виробів, створення нових технологічних процесів, здійснення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва. Сферою діяльності магістрів з металургії є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної, ювелірної, художньої промисловостей, металургії, енергетики, медицини, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: інженерів-технологів, конструкторів різних підрозділів підприємств, наукових співробітників галузевих та науково-дослідних інститутів, асистентів та викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації, консультантів, менеджерів, експертів з питань металургійної та ливарної продукції.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою. Програма викладання адаптована до європейських програм згідно Болонського процесу за допомогою міжнародного проекту TEMPUS MMATENG. Протягом навчання студенти мають можливість взяти участь в академічній мобільності за міжнародною програмою ERASMUS+ KA1 у Бельгії, Франції та Польщі.