Автомобільний транспорт

8.274.00.01 Автомобільний транспорт
Кваліфікація: Магістр з автомобільного транспорту
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у галузі автомобільного транспорту та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Освітньо-професійна програма має дві практичні лінії: «Мехатроніка і автомобільні системи», «Логістика експлуатації та сервісу автомобілів».
Набуті компетентності: - дослідження в галузі удосконалення транспортних систем; - застосування математичних методів планування та обробки результатів досліджень; - оперативний контроль рівня і якості сервісного обслуговування; - наукове обґрунтування ефективних систем експлуатації автомобілів та їх оптимізація; - формування проблемних питань спеціальних дисциплін; - розроблення методичного забезпечення навчальних курсів; - засвоєння нових прогресивних технологій та їх застосування.
- проведення теоретичних досліджень транспортних систем; - організаційно-технічне забезпечення експлуатації автотранспортних засобів; - забезпечення проведення навчального процесу з профільних дисциплін спеціальності; - ефективне комунікаційне взаєморозуміння; - обґрунтування рішень та адаптація діяльності організацій до вимог та умов споживача.
- математичне обґрунтування нових принципів побудови технологічних процесів обслуговування та ремонту автомобілів; - контроль знань та умінь персоналу дільниці з питань технології виконання ремонтно-профілактичних операцій; - розроблення заходів підвищення умов сервісного обслуговування; - обґрунтування та розробка вимог до технологічних систем; - науково-технічне забезпечення технічної експлуатації та ремонту автомобілів; - методико-дидактичне забезпечення навчального процесу.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУЛП та університетами України, та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор Кіндрацький Богдан Ілліч
Професійні профілі випускників: Сферою діяльності випускників є виробничо-технологічна база автотранспортних підприємств та станцій технічного обслуговування, вищі, середні і професійні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України, автошколи, підрозділи поліції, науково-дослідні лабораторії проектних інститутів та інститутів судових експертиз, дорожньо-експлуатаційних управлінь, управління та підприємства громадського та пасажирського транспорту. Фахівці готуються для організаційної, господарської, наукової та викладацької діяльності у галузі автомобільного транспорту.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Врахування потреб, інтересів та вимог усіх зацікавлених сторін; об’єктивність присвоєння кредитів компонентам освітньо-професійної програми, здатність здобувачів вищої освіти у визначені терміни навчання набути очікувані компетентності відповідно до вибраних професійних ліній («Мехатроніка і автомобільні системи», «Логістика експлуатації та сервісу автомобілів») за результатами виконання програми; можливість адаптації структури і змісту програми до змін потреб та інтересів зацікавлених сторін; інтеграція освітнього процесу у Європейський простір вищої освіти.