Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

8.275.03.01 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)
Кваліфікація: Магістр з транспортних технологій (за видами)
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: Визначаються у Правилах прийому на навчання у кожному поточному році вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання навчального плану
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)» формує план та вимоги до підготовки магістра у сфері організації та управління автомобільними вантажними та пасажирськими перевезеннями у внутрішньодержавному та міжнародному сполученнях, організації транспортно-експедиційної діяльності, митного контролю на транспорті, а також управління ланцюгами постачань.
Набуті компетентності: 1. Аналіз та дослідження ринку транспортних послуг; 2. Оптимізація транспортних процесів і систем; 3. Аналіз та ідентифікація транспортних процесів; 4.Дослідження логістичних систем та обґрунтування їх параметрів; 5. Визначення технічних, економічних та соціальних ризиків у сфері перевезення; 6. Дослідження операцій у транспортних системах; 7. Моделювання транспортних процесів.
1.Аналізувати методи дослідження транспортних процесів; 2. Моделювати транспортні процеси; 3.Знаходити оптимальні рішення серед альтернативних варіантів систем перевезень; 4.Оцінювати та прогнозувати параметри матеріальних та пасажирських потоків; 5. Аналізувати та розробляти навчальні програми підготовки фахівців у галузі транспорту; 6. Оцінювати існуючі та розробити прогресивні методи дослідження транспортних процесів; 7. Прогнозувати розвиток ринку транспортних послуг; 8. Моделювати операції транспортних процесів.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами. Участь у індивідуальних програмах академічної мобільності в межах проектів Erasmus та за програмами подвійних дипломів
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи на підприємствах та організаціях галузі, а також органах влади загальною кількістю 6 кредитів ЄКТС.
Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор технічних наук, професор кафедри транспортних технологій Вікович Ігор Андрійович
Професійні профілі випускників: Посади керівників, менеджерів (управителів), професіоналів (для посад, що не вимагають присудження наукового ступеня доктора філософії чи доктора наук), службові обов’язки яких пов’язані з організацією та управлінням транспортними, транспортно-виробничими, транспортно-складськими процесами, реалізацією транспортних технологій, наданням транспортно-логістичних, операторських та експедиторських послуг, проектуванням транспортних систем, виконанням наукових досліджень та викладацькою діяльністю у сфері транспортних систем і технологій
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня