Прикладна математика (освітньо-наукова програма)

3.113.00.00 Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з прикладної математики
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Математика та статистика
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньо-професійної програми та захист кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма базується на загальновідомих положеннях та результатах наукових досліджень в області «Прикладна математика» та зфокусована на умінні будувати та досліджувати складні математичні моделі (в тому числі і спеціалізовані) під час дослідницької діяльності, умінні розробляти та використовувати сучасні обчислювальні методи для дослідження таких моделей, а також створення та використання сучасних програмних продуктів, які використовують для збору та обробки інформації.
Набуті компетентності: 1. Знання та розуміння наукових та математичних принципів, що лежать в основі математичного моделювання. 2. Знання в області загальної теорії систем, основ аналітичних, стохастичних та числових підходів до дослідження моделей систем; інформаційних технологій збору та зберігання інформації; алгоритмів та їх програмної реалізації при дослідженнях за допомогою обчислювального експерименту. 3. Знання та навики щодо збору даних, їх обробки та моделювання (в тому числі з використанням обчислювального експерименту) процесів та явищ. 4. Знання сучасного стану справ та новітніх технологій в області математичного моделювання.
1. Здатність оцінювання впливу отриманих та рекомендованих рішень в суспільно-економічному, соціальному та екологічному контексті. 2. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в модельованих системах. 3. Проектувати, досліджувати, експлуатувати та налагоджувати програмне забезпечення та мережеве обладнання типові для задач математичного моделювання.
1. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності. 2. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 3. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати отримані навички в дослідницькій тематиці.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор, д.ф.-м. н. Костробій Петро Петрович, тел. +38 (067) 679-21-86, ел. пошта: Petro.Kostrobi@gmail.com
Професійні профілі випускників: Фахівець-дослідник з математичного моделювання та прикладного програмного забезпечення
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня